V školskom roku 2014/15 budeme realizovať Enviroprojekt

V školskom roku 2014/15 budeme realizovať Enviroprojekt


Názov projektu: Obnoviteľný zdroj energie- BIOMASA- zelená masa okolo nás


Cieľ projektu:

• implementácia témy- obnoviteľný zdroj Biomasa- zelená masa okolo nás do odborných predmetov
• tvorba náučného chodníka v meste- v jeho oddychovej zóne, ktorý by slúžil základným školám v meste, stredným školám ako aj obyvateľom mesta, kde by mali možnosť získať informácie o drevinách, zdrojoch biomasy a jej využitiu ako vzácneho obnoviteľného zdroja, ( náučný chodník bude pozostávať z vysadených rôznych druhov drevín s ich názvom a popisom a z informačných tabúľ o biomase),
• vytvorenie prezentácií žiakmi z rôznych pohľadov – pestovanie, výskum a šľachtenie, spracovanie a využitie biomasy -študenti, zapojení do projektu, budú vyslaný do firiem, ktoré sa zaoberajú spracovaním biomasy, respektíve jej pestovaniu: Komterm, a.s Nižná, kde je kotolňa na biomasu, občianske združenie Biomasa sídliace v Kysuckom Lieskovci zaoberajúce sa spracovaním biomasy, Lesný závod Námestovo, zaoberajúci sa spracovaním drevnej hmoty na štiepku a pestovaním, Výskumná stanica Krivá na Orave, kde sa zaoberajú pestovaním a šľachtením rýchlorastúcich drevín,
• prezentácia získaných informácií ostatným žiakom školy,
• vytvorenie výukových panelov- trvalej učebnej pomôcky učitelia školy a žiaci vytvoria pracovné listy slúžiace žiakom na tému biomasa súťaž študentov o poznatkoch získaných o biomase,
• uverejnenie odborných článkov o biomase v regionálnych novinách,
• uverejnenie informácie o náučnom chodníku a jeho cieli školám a občanom mesta prostredníctvom tlače a miestneho rozhlasu,
• vytvorené prezentácie, náučný chodník, pracovné listy budú využívané v predmetoch matematika, náuka o lese a stroje a zariadenia a ponúknuté k využitiu pre ostatné školy mesta, aj mimo neho.

 

Projekt v spolupráci s občianskym združením BIOMASA

ČO NÁS V PROJEKTE BIOMASA ČAKÁ

Popis aktivít plánovaných v rámci implementácie projektu SMAPUDE_LIFE

Interaktívne súťaže cez internetovú stránku - každoročne počas 3 školských rokov trvania projektu, formou korešpondenčných seminárov. Výhercovia odmenení 7 dňovým vzdelávacím podujatím.

Vzdelávacie podujatia pre výhercov súťaží

Súťaže o najlepšiu fotografiu - každoročne počas 3 školských rokov trvania projektu. Prebiehať bude elektronicky. Výhercovia odmenení environmentálnym výletom.

Deň otvorených dverí v BIOMASE 2x ročne počas 3 školských rokov trvania projektu v rámci „Open doors“ podujatí v mesiacoch apríl – jún.

Počas trvania projekt sa budú na školách zapojených do projektu realizovať prednášky na tému: Využívanie rôznych druhov biomasy a solárnej energie na pokrytie energetických potrieb.

Vydanie príručky počas trvania projektu bude vydaná a bezplatne distribuovaná príručka s tematikou efektívneho využívania biomasy a solárnej energie.

 

 

15. 04. 2014 nás čaká prednáška na tému Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie


12.06. 2014 nás čaká exkurziaVyhodnotenie dotazníka

Milí študenti, môžete nahliadnuť do vyhodnotenia dotazníka, ktorý ste vypĺňali.

V jednej časti nájdete vyhodnotenie našej školy a v  druhej bude vyhodnotenie všetkých zapojených škôl.

Vyhodnotenie našej školy v dotazníku

Vyhodnotenie dotazníka všetkých zúčastnených škôl

Vzdelávací materiál č.1 Biomasa

Výukový materiál č.2 Peletky

Výukový materiál č.4 Pelety - výroba

Výukový materiál č.5 environmentálna politika SR

Výukový materiál č.6 - environmentálny akčný plán

Projekt S Kiou za športom s podporou nadácie Pontis

Projekt S Kiou za športom s podporou Nadácie Pontis

SOŠ lesnícka v Tvrdošíne s podporou Nadácie Pontis pod názvom projektu S Kiou za športom zorganizovala v dňoch 22. - 23. mája 2014 Medzinárodný nohejbalový turnaj o pohár riaditeľa SOŠ. Turnaja sa zúčastnilo desať družstiev, z toho šesť bolo z Českej republiky. V dvoch kategóriách senior - junior súťažili pedagogickí zamestnanci a študenti lesníckych škôl. Turnaj otvoril riaditeľ školy Ing. V. Gerčák a súťažiacim družstvám poprial veľa športového šťastia.
Jednotlivé stretnutia turnaja sa odohrali pod odborným dohľadom hlavného rozhodcu p. M. Mikušiaka na ihrisku s umelou trávou, ktoré sa nachádza pri SOŠ lesníckej v Tvrdošíne. Zainteresovaní sa zhodli v názore, že kvalita a úroveň turnaja v porovnaní s minulými rokmi sa zvýšila.

Pri organizácii tohto vydareného podujatia, ktoré upevnilo priateľské vzťahy medzi lesníckymi školami a podporilo športového ducha, nám veľkou mierou pomohli občianske združenie LESNÍK s podporou nadácie PONTIS - Nadačný fond KIA Motors Slovakia, mesto Tvrdošín, SPŠ Tvrdošín, Panasonic Trstená, Mäsovýroba Jendrášek, LKT Trstená, PD Tvrdošín, PD Trstená, SLOVTEAM Trstená. Touto cestou im chceme zároveň poďakovať.

Poďakovanie patrí aj vedeniu SOŠ lesníckej v Tvrdošíne a všetkým zamestnancom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zdarnom priebehu podujatia. Veríme, že sa nám v budúcom roku podarí zorganizovať ďalší ročník Medzinárodného nohejbalového turnaja.

FOTOSÚŤAŽ

Občianske združenie Lesník spolu s Kiou a nadáciou Pontis si pre Vás pripravili v rámci projektu S Kiou za športom fotografickú súťaž na tému POHYB MOJIMI OČAMI. Fotografická súťaž je spojená s výrobou kalendára na školský rok 2014/2015 a tvorbou veľkoformátových panelov umiestnených v meste Tvrdošín a na pôde Strednej odbornej školy lesníckej Tvrdošín.

POZOR ZMENA!!! Fotografie môžete posielať do 5. 9. 2014!!! Výhercov súťaže vyberie odborná porota. Vybrané víťazné fotografie budú tvoriť kalendár na rok 2015. Mená autorov víťazných fotografií budú zverejnené na internetovej stránke školy a v školskom časopise Zelená krv nezávisle od kategórií.

Cieľ aktivity:
- zachytenie témy na podporu prezentácie a propagácie projektového zámeru “S Kiou za športom“ a regiónu Oravy.
- vedenie žiakov k zamysleniu a tvorivej práci tak, aby svojou výslednou prácou poukázali na prírodné dedičstvo svojho regiónu
- budovanie vzťahu k prírode a podpora motivácie mladých ľudí chrániť prírodu
- zmysluplné trávenie voľného času
- spoznávanie krás regiónu Oravy

Pravidlá fotosúťaže:
- Témou fotografickej súťaže je “Pohyb mojimi očami“
- S účasťou v súťaži je spojené prihlásenie súťažných fotografií v digitálnej forme nahratím na e-mailovú stránku Strednej odbornej školy lesníckej Tvrdošín soultv@soultv.sk. s možnosťou vyhrať vecnú cenu a možnosť podieľať sa na tvorbe kalendára na školský rok 2014/2015.
- Predpísaný formát fotografie je min. 1024x768px. (.jpeg)
- Farebné prevedenie fotografie nie je stanovené.

Registrácia:
Každý súťažiaci môže prihlásiť najviac 5 fotografií v digitálnej forme zaslaním na e-mailovú adresu soultv@soultv.sk. Autor fotografie je povinný uviesť svoje meno a priezvisko, telefónne číslo, prípadne adresu bydliska.

Termín na registráciu:
Fotografie sa môžu prihlasovať do 31.7.2014 v štyroch tematických kategóriách:
• Oravská príroda a ľudia
• Panoráma, fauna a flóra regiónu Oravy
• Hory a „outdoorové“ športy regiónu Oravy
• Humor v prírode Oravy

Vyhodnotenie súťaže:
Každá kategóriabude mať vyhlásené 3 miesta, ktoré vyberie odborná porota spolu s výsledkom web hlasovania širokej verejnosti na web stránke školy. Vybrané „víťazné“ fotografie budú tvoriť kalendár na školský rok 2014/2015. Ukončenie hlasovania sa uskutoční dňa 31. 8. 2014. Mená autorov víťazných fotografií budú zverejnené na stránke SOŠ L Tvrdošín a v časopise Zelená Krv.

POZOR ZMENA!!! Fotografie môžete posielať do 5. 9. 2014!!! Výhercov súťaže vyberie odborná porota. Vybrané víťazné fotografie budú tvoriť kalendár na rok 2014/2015. Mená autorov víťazných fotografií budú zverejnené na internetovej stránke školy a v školskom časopise Zelená krv nezávisle od kategórií.

Ceny v súťaži:
- autori 12 vybraných fotografií sa budú podieľať na tvorbe kalendára s logom poskytovateľa grantu na rok 2015.
- autori 12 vybraných fotografií získajú vecnú cenu.

Osobitné podmienky:
- Každý účastník, ktorý sa zapojí do súťaže, automaticky poskytne škole prehlásenie o tom, že súhlasí so zverejnením fotografie na prezenčné a propagačné účely SOŠ L Tvrdošín (tvorba kalendára).
- Zároveň každý účastník fotosúťaže súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely fotosúťaže.
- Účastníci fotosúťaže nemôžu požadovať cenu v inom rozsahu ako určil organizátor fotosúťaže.
- Organizátor fotosúťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá fotosúťaže, avšak všetky uskutočnené zmeny musí organizátor súťaže uverejniť na internetovej stránke školy.

Deň detí - Projekt S Kiou za športom Podpora nadácie Pontis

V rámci projektu S Kiou za športom a s podporou nadácie Pontis, občianske združenie Lesník zorganizovalo dňa 3.6.2014 podujatie pre deti ZŠ- M. Medveckej , ZŠ- Š. Šmálika a chovancov Domova sociálnych služieb v Tvrdošíne podujatie pod názvom Deň detí. Pre účastníkov boli pripravené rôzne súťaže, atrakcie a aktivity. Súťažiaci mohli získať balíčky so sladkou odmenou. Veríme, že sa účastníkom aktivity a odmeny páčili a že s nami strávli príjemný deň.

Vyhodnotenie fotografickej súťaže na tému POHYB MOJIMI OČAMI

Leto končí a my prichádzame s vyhodnotením fotografickej súťaže POHYB MOJIMI OČAMI, ktorú si pre Vás pripravilo občianske združenie Lesník spolu s Kiou a nadáciou Pontis v rámci projektu „S Kiou za športom“. Cieľom tejto aktivity bolo okrem zachytenia témy na podporu prezentácie a propagácie projektového zámeru, tiež vedenie mladých ľudí k budovaniu si vzťahu k prírode a k tvorivej činnosti tak, aby svojou výslednou prácou poukázali na prírodné dedičstvo regiónu Oravy.
Ďakujeme všetkým, ktorí prijali výzvu témy a zaslali nám fotografie, ktoré nás prekvapili nevšedným espritom a nápaditosťou. Výhercom víťazných fotografií gratulujeme a pevne veríme, že okrem radosti z podieľania sa na tvorbe kalendára na rok 2015, Vám vyčaríme úsmev na tvári aj vecnými cenami.

Autormi víťazných fotografií sú:

Beáta Brenkusová
Michal Kozoň
Miloš Laššák
Tadeáš Laššák
Pavol Putnoki
Matúš Vráb
BLAHOŽELÁME!!! :)

V rámci projektu S Kiou za športom a s podporou nadácie Pontis, občianske združenie Lesník zorganizovalo dňa 4. až 5. 7. 2014 pre deti výlet do Juráňovej doliny s východiskom v Oraviciach - amfiteáter a výlet na Babiu horu. Deti absolvovali pešiu túru k ústiu Juráňovej doliny, ktorá bola pre nich veľmi atraktívna hlavne vďaka kaňonu, ktorý za stáročia vytvoril potok, pretekajúci dolinou. Počas výletu tak mohli deti objaviť v doline množstvo očarujúcich zákutí a spoznať tak krásy oravskej prírody. Oboznámiť sa s oravskou prírodou mali možnosť aj prostredníctvom súťaží, ktoré boli pre nich pripravené aj počas turistiky na Babiu horu. Deti sa okrem množstva nezabudnuteľných dojmov a zážitkov vrátili domov aj so sladkou odmenou.