SOŠ lesnícka v Tvrdošíne v zmysle zriaďovacej listiny Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SR č. 1338/120-1991 zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov pre odborné obhospodarovanie lesov v robotníckych a vybratých technických profesiách pre oblasť severného Slovenska ( región Orava, Kysuce, Turiec, Považie a Liptov) ako jediné učilište s uvedeným zameraním. Ďalej zabezpečuje rekvalifikácie občanov pre lesné hospodárstvo a dodávky prác a služieb. Má výbornú polohu vzhľadom na žiacku základňu, výrobné podmienky pre odborný výcvik, blízkosť lesov, vodných plôch, závodu na výrobu lesných ťahačov, drevospracujúci priemysel a veľkoplošné chránené územia pre užšiu aplikáciu environmentálnej výchovy atď. Učebné a študijné odbory vyučované na SOŠ lesníckej v Tvrdošíne sú na 100 % v gescii rezortu pôdohospodárstva, sú to rýdzo lesnícke odbory respektíve odbory potrebné pre oblasť lesného a vodného hospodárstva.

        Škola dlhodobo dosahuje výborné výsledky v žiackych súťažiach zručnosti a jej absolvent sa stal na spoločných majstrovstvách ČR a SR Drevorubač 99 v Svobode nad Úpou absolútnym víťazom. Tohto roku škola bola spoluorganizátorom spomenutých majstrovstiev Drevorubač 2001, bývalý absolvent skončil na druhom mieste a nominoval sa na majstrovstva sveta drevorubačov do Škótska pre rok 2002. Z dôvodov vysokej profesionality a trvale dosahovaných kvalitných výsledkov pri výchove profesionálov pre lesné hospodárstvo uvažuje sekcia lesnícka MP zriadiť stály organizačný výbor pri SOŠL v Tvrdošíne a výcvikové stredisko pre prípravu súťaži dospelých (viď časopis Les, číslo 9-10 2001). Škola je vysoko hodnotená lesnou prevádzkou, na základe čoho MP zaradilo aj investičnú výstavbu pre vyriešenie priestorových problémov a tým i celkovú stabilizáciu školy. Úzka spolupráca je aj so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. a ochranárskymi organizáciami CHKO Horná Orava a TANAP, pre ktoré sme realizovali mnoho projektov.

        V rámci spolupráce prihraničných regiónov a po predbežných rokovaniach sa črtá ďalšia spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých.