O občianskom združení

Občianske združenie Lesník


vzniklo v roku 2013 pri Strednej odbornej škole lesníckej v Tvrdošíne, ako dobrovoľné združenie občanov, pedagógov, zamestnancov školy, rodičov. Predsedom OZ Lesník je od jeho vzniku Ing. Viliam Gerčák.
Naším hlavným cieľom je všestranné úsilie o rozvoj školy - Strednej odbornej školy lesníckej, so sídlom Medvedzie 135,
027 44 Tvrdošín.
V spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy, rodičmi, orgánmi štátnej správy a verejnosťou skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno - vzdelávacieho procesu, najmä:

  • zabezpečovať súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosti o zdravý vývoj žiakov,
  • doplňovať, pripravovať a starať sa o učebné pomôcky, didaktickú techniku, výpočtovú techniku a zariadenia školy, slúžiace k výchovno- vzdelávaciemu procesu (kabinety, dielne, techniku a pod.),
  • zlepšovať materiálne a finančné podmienky výchovno - vzdelávacieho procesu,
  • zabezpečovať a podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov školy,
  • podporovať talentovanú mládež,
  • organizovať školské súťaže (vedomostné, športové, branno - bezpečnostné, spoločensko - vedné, literárne a iné),
  • podporovať účasť žiakov a učiteľov na mimoškolských aktivitách organizovaných rôznymi vzdelávacími inštitúciami a inými organizáciami,
  • spolupracovať a spolufinancovať domáce aj zahraničné vzdelávacie projekty,
  • podporovať ekologickú výchovu a prevenciu proti rôznym závislostiam,
  • prispievať k zveľaďovaniu školského prostredia.

Aktivity, ktorými občianske združenie Lesník dosahuje svoje ciele:


spolupracuje s inými združeniami, základnými, strednými a vysokými školami, Združením rodičov, vzdelávacími inštitúciami, sociálnymi partnermi a inými fyzickými osobami, právnickými osobami a organizáciami
organizuje semináre, vzdelávacie kurzy, prednášky, študijné pobyty, vzdelávacích, kultúrne, športové a zdravotné podujatia,
vydáva propagačných a iné publikácie súvisiace s činnosťou združenia.

Obchodné meno alebo názov:Lesník
Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42346576
Číslo účtu: 5044180261 /0900