Podmienky poskytovania štipendia - informácie pre rodičov

 

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Výška štipendia
závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, pre školský rok 2014/2015 je:
a) 45,21 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,
b) 31,65 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,
c) 22,61 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.
Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.
V školskom roku 2014/2015 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:
198,09 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
138,19 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
90,42 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

 

Žiadosť o štipendium
Tlačivo žiadosti poskytne ekonomické oddelenie školy (alebo je na www.uips.sk) a ako prílohy musí obsahovať:
1. riaditeľom školy overenú kópiu vysvedčenia za predchádzajúce klasifikačné obdobie,
2. a) aktuálny doklad z úradu práce o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi - štipendium bude priznané z titulu hmotnej núdze alebo
b) doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok 2014. Za príjem na účely posudzovania životného minima sa považuje: čistý príjem zo závislej činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky sociálneho poistenia, napr. dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď., prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok za opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné., a zároveň doklad o počte spoločne posudzovaných osôb v mesiaci, kedy je žiadosť podaná. (Doklad o počte nezaopatrených detí sa najjednoduchšie získa z úradu práce podľa počtu vyplácaných prídavkov na deti , potom už nie je potrebné dokladovať štúdium súrodencov na stredných alebo vysokých školách ) - štipendium bude priznané z titulu životného minima.
Príjem za predchádzajúci kalendárny rok sa započítava len pre tie osoby, ktoré sa spoločne posudzovali pri určení životného minima.


Za doklady priložené k žiadosti o štipendium sa na účely tohto predpisu považujú originály alebo riaditeľom školy overené kópie. Čestné prehlásenia (napr. o dobrovoľnej nezamestnanosti, o neplatení výživného) nie sú dokladmi k žiadosti o poskytnutie štipendia.


V prípade, ak žiak podá žiadosť o štipendium neskôr, mesiac na dátume vystavenia príslušného dokladu má sa zhodovať s mesiacom, v ktorom žiak podá žiadosť o štipendium (začiatok poberania štipendia).


Rozhodnutie riaditeľa školy o priznaní, výške a začiatku poberania štipendia
Rozhodnutie o priznaní štipendia sa vykonáva v súlade s § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol-stve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa §149 ods. 1 štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, ale ak si žiak neplní ani základné študijné povinnosti, alebo závažne porušuje vnútorný poriadok školy, riaditeľ školy môže zmeniť svoje rozhodnutie o priznaní štipendia (odňať štipendium) aj z týchto dôvodov. Štipendium možno priznať aj žiakovi, ktorý v predchádzajúcom klasifikačnom období neprospel alebo mal zníženú známku zo správania.

Štipendium sa neposkytuje, ak bolo priznané žiakovi na základe nepravdivých údajov alebo za dobu, počas ktorej nastala taká zmena skutočností rozhodujúcich pre poskytovanie štipendia, ktoré majú za následok ne-splnenie podmienok na jeho poskytovanie.

Podmienky poskytovania štipendiá