Štipendiá v školskom roku 2019/2020
Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.


Výška štipendia
závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2019/2020 je:


a) 47,98 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,


b) 33,59 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,


c) 23,99 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.


Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.
Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2019 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2018/2019 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:


205,07 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,


143,06 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,


93,61 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.