Termíny stáží v školskom roku 2018/2019

 

Prijímajúca organizácia: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
Určené pre odbory operátor lesnej techniky, mechanizátor lesnej výroby
Lanové systémy
24.03.2019 – 06.04.2019 5 žiakov a 1 sprevádzajúca osoba


Prijímajúca organizácia: Střední odborná škola, příspěvková organizace Frýdek Místek
Určené pre odbory mechanizácia poľnohospodárstva, agromechanizátor opravár
Poľnohospodárska technika, oprávnenie na žací stroj
07.10.2018 – 20.10.2018 5 žiakov a 1 sprevádzajúca osoba


Prijímajúca organizácia: Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk
Určená pre odbory mechanik strojov a zariadení, mechanik opravár
Programovanie v programe Solid Works, práca na CNC
10.02.2018 – 23.02.2018 5 žiakov a 1 sprevádzajúca osoba


Empfangsorganistion: JaFo GmbH
Adresse: Karlsplatz 1
Stat: Schorndorf
Staat: Deutschland
Určené pre odbory operátor lesnej techniky, mechanizátor lesnej výroby
Lesné stroje
23.09.2018 – 06.10.2018 5 žiakov a 1 sprevádzajúca osoba


Prijímajúca organizácia: Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou,
Lesná technika - opravy strojov
03.03.2018 – 09.03.2019 2 pedagog. pracovníci

projekt Erasmus +

školský rok 2017/2018


SOŠ Frídek – Místek
8.10. -21.10 2017
účastníci: žiaci 6+1

SOŠ Bzenec
4. 3. 2018- 17. 03. 2018
účastníci: žiaci 6+1

Affing- Nemecko
8.4.- 28.4. 2018
účastníci :žiaci 6+1

SOŠ Šternberg
4.12. – 10. 12. 2017      pedagogickí zamestnanci: 2

4.2.2018 – 17.2.2018     účastníci: žiaci 6+1 PZ

 

Hosťovanie
ISŠ Vysoká nad Jizerou
1.10.- 14. 10. 2017
účastníci 4ž + 1 PZ

 

Program INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020, prioritná os Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania.


Názov projektu: Spracovanie náhodných ťažieb v porastoch napadnutých podkôrnym hmyzom, spôsob ochrany takto napadnutých porastov a obrana na zamedzenie rozmnožovania podkôrneho hmyzu.
Individuálny mikroprojekt realizovaný s partnerskou školou v Starym Saczu, pre 10 žiakov tejto školy a 10 žiakov našej školy. Doba realizácie od X/2017 do V/2018 v dvoch turnusoch.

Projekt ERASMUS Plus
šk. rok 2016/2017

Termíny stáží:

SOŠ Frýdek Místek:
6 žiakov 3. roč. UO agromechanizátor opravár + 1 sprevádzajúca osoba
Termín: od 03.10. do 23.10.2016

SŠLaR Bzenec:
8 žiakov 3. roč. UO Mechanizátor lesnej výroby a ŠO operátor lesnej techniky + 1 sprevádzajúca osoba
Termín: od 21.11. do 11.12.2016

ISŠ Vysoké n/Jizerou
6 žiakov 3. roč. UO 2466 H 04 mechanik opravár + 1 sprevádzajúca osoba
Termín: 06.02. do 26.02.2017

f. Freiherr von Gravenreuth´sche Forstverwaltung, Nemecko
6 žiakov 3. roč. ŠO Operátor lesnej techniky + 1 sprevádzajúca osoba
Termín turnusu: od 08.05. do 28.05.2017

Návšteva- stáže partnerských škôl u nás 

02.10.2016 - 15.10.2016
5 žiakov + 1 sprevádzajúca osoba

SOŠ Frýdek Místek
26.10.2016 - 06.11.2016
4 žiaci + 1 sprevádzajúca osoba

Projektová činnosť

Projektové aktivity alebo naši chlapci vo svete

Naši chlapci vo svete

staz10.jpg
staz9.jpg
staz8.jpg
staz7.jpg
staz6.jpg
staz5.jpg
staz4.jpg
staz3.jpg
staz2.jpg
staz1.jpg

ERASMUS + 2015/2016


STÁŽ POĽSKO- BABIOGORSKY PARK ZAWOJA

6 žiakov 3. roč. UO Mechanizátor lesnej výroby + 1 majster
6 žiakov 3. roč. ŠO Operátor lesnej techniky + 1 majster
Termín:
1.turnus: od 05. 10. do 25. 10. 2015 – ŠO operátor lesnej techniky
2.turnus: od 04. 04. do 24. 04. 2016 – ŠO operátor lesnej techniky
Zameranie vykonávaných činností s prihliadaním na špecifikáciu chráneného územia NP.

 Pracovný program stáže:
 Úvodné školenie, školenie BOZP
 Oboznámenie sa chráneným územím NP, špecifikácia, spôsoby ochrany, zameranie správy, lokalizácia, hranice
 Oprava a údržba lesnej cestnej siete s prihliadnutím na ochranu národného parku
 Protipovodňové opatrenia
 Ochrana a spôsob boja proti podkôrnemu hmyzu v chránených oblastiach národného parku
 Sprístupňovanie lokalít pre tur. využitie v NP, vybudovanie premostenia potokov, výstavba tur. chodníka a iné
 Zabezpečenie ochrany výskytu vzácnych druhov flóry a fauny v národnom parku

 

STÁŽ ČR- INTEGROVANÁ STREDNÁ ŠKOLA VYSOKÉ NAD JIZEROU

4 žiaci 3. roč. UO 2466 H 04 mechanik opravár + pedagóg
Termín: 12. 10. do 01. 11. 2015 – mechanik opravár pre lesné stroje a zariadenia

 Pracovný program stáže:
 Podrobný popis všetkých elektronických systémov vo vozidle
 Princíp regulácie a spôsob ovládania akčných členov
 Riadenie motorov, zostavenie a nastavenie systémov riadenia
 Činnosť korekčných riadiacich jednotiek
 Prenosy informácií vo vozidlách a analýza získaných dát
 Emulátor signálu lambda sondy a tachografu
 Systémy ovplyvňujúce jazdu vozidla
 Meranie elektrických veličín
 Prenos informácií z vozidla do počítača
 Diagnostika pamäti závad a ich mazanie
 Diagnostika VAG – vybrané funkcie
 Štruktúra chybových kódov OBD
 Režim využitia plného výkonu motoru
 Chiptuning vznetových motorov
 Podrobný register a význam často používaných skratiek
 Praktické merania na testeroch
 Prednáška servisných technikov Škoda, spojená s ukážkou

 

 

STÁŽ V ČR - STREDNÁ ŠKOLA SPOJENÁ BZENEC

6 žiakov 3.roč. UO Mechanizátor lesnej výroby + 1 pedagóg
Termín: od 02. 05. Do 22. 05. 2016

Pracovný program stáže:
    Výstup – lezenie do korún stromov stúpačkovou súpravou
 Význam používania stúpačkovej súpravy, jednotlivé časti stúpačkovej súpravavy
 Pracovný postup a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 Nácvik lezenia na trenažéri
 Nácvik lezenia do korún stromov v poraste
 Záverečná skúška

Sústreďovanie dreva traktorovým lanovým systémom
 Charakteristika a členenie lanových systémov, časti traktorových lanových systémov (TSL)
 Pracovný a technologický postup pri sústreďovaní dreva a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s TSL
 Stavba traktorového lanového systému
 Sústreďovanie dreva TSL
 Údržba a bežné opravy TSL
 Demontáž TSL
 Záverečná skúška

 

STÁŽ ČR- STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA FRÍDEK MÍSTEK

4 žiaci 3. roč. UO agromechanizátor opravár + 1 majster
4 žiaci 3. roč. UO agromechanizátor opravár + 1 majster
Termín: 1. turnus: od 21. 09. do 11. 10. 2015
2. turnus: od 04. 04. do 24. 04. 2015


 Pracovný program stáže:
- Preškolenie po príchode BOZP na pracoviskách partnerskej školy
- Základné školenie BOZP pri práci počas kurzu Koštrukcia a nastavovanie žacej mláťačky
- Teoretická časť konštrukcie žacej mláťačky
- Konštrukcia žacieho valu
- Konštrukcia mláťacieho bubna a mláťacieho koša
- Konštrukcia vytriasadiel, čistenie obilia
- Konštrukcia prevodov a hydraulickej sústavy
- Nastavovanie prevádzkových parametrov žacej mláťačky
- Prednáška servisného strediska Claas
- Záverečná skúška

- BOZP pre prácu so samochodnou rezačkou
- Teoretická časť konštrukcie samochodnej rezačky
- Konštrukcia žacieho a zbieracieho ústrojenstva
- Konštrukcia rezacieho bubna, odhadzovacieho bubna
- Konštrukcia prevodov, hydraulickej sústavy
- Používanie konzervantov
- Nastavovanie prevádzkových parametrov stroja
- Prednáška servisného technika
- Záverečná skúška