3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom

Odbor pripravuje absolventov na výkon povolaní, ktoré súvisí so zabezpečením protipožiarnej prevencie pri ochrane osôb a majetku vo výrobných podmienkach firiem a podnikov.

Absolvent získa vedomosti a prehľad o poznatkoch v:

  • ochrane pred požiarmi,
  • v legislatíve tejto problematiky, ktorá sa rozvíja cez predmety strojníctvo, technické kreslenie, ekonomika, materiály v ochrane pred požiarom, elektrotechnika, elektronika, stavebné konštrukcie, protipožiarna bezpečnosť stavieb a požiarnotechnické zariadenia.images (1).jpg
opp.jpg
images (2).jpg