Základné informácie

 

Výchova a vzdelávanie osôb v oblasti ochrany práce - získanie osvedčenia a preukazu na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly so spaľovacím motorom pri ťažbe dreva, obsluha ručnej motorovej reťazovej píly so spaľovacím motorom pri inej činnosti, obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení sa vykonáva na základe živnostenského listu -predmetu podnikania Ostatné vzdelávanie a mimoškolská výchova s dátumom vzniku oprávnenia 29.12.1997 a Oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce v Košiciach nasledovne:

Oprávnenie ev. čís.: VVZ – 0708/08 – 10.1 - výchova vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení, zo dňa 15.07.2008

Oprávnenie ev. čís.: VVZ – 0707/08 – 10.2 - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva, zo dňa 15.07.2008

Oprávnenie ev. čís.: VVZ – 0706/08 – 10.3 - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti, zo dňa 15.07.2008

Činnosti v základných kurzoch, opakovaných školeniach a aktualizačnej odbornej príprave sa vykonávajú v zhode so Vzorovými projektmi výchovy a vzdelávania osôb v oblasti ochrany práce predloženými Národnému inšpektorátu práce pri žiadosti o vydanie oprávnení na výchovu a vzdelávanie v zmysle platných ustanovení Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znp. a Zákona NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znp.

 

Odborný zástupca Výchovy a vzdelávania:

 

Ing. Viliam Gerčák mob.: 0917 336582, 0905 947639

                                    tel.: 043/5309311, 043/5309313

e-mail:soultv.bozp@vuczilina.sk

Cenník

Prihláška na lesný kolesový traktor

Prihláška na univerzálny kolesový traktor

Prihláška na lesný pásový vyťahovač

Prihláška ručná motorová píla pri ťažbe

Prihláška ručná motorová píla iná činnosť