Informácia o voľných pracovných miestach


Informácia o voľných pracovných miestach

 

V súlade s §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č.390/2011 Z.z. je zamestnávateľ povinný informovať o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov
a, zverejnením informácie o voľnom pracovnom mieste na svojom webovom
sídle, ak má webové sídlo,
b, zverejnením informácie o voľnom pracovnom mieste na webovom sídle
zriaďovateľa, ak má zriaďovateľ webové sídlo,
c, odoslaním informácie o voľnom pracovnom mieste príslušnému orgánu
miestnej štátnej správy v školstve na účely zverejnenia na jeho webovom
sídle.
Informácia o voľnom pracovnom mieste obsahuje najmä:
a, názov a adresu zamestnávateľa,
b, príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo
príslušnú kategóriu odborných zamestnancov,
c, kvalifikačné predpoklady,
d, zoznam požadovaných dokladov,
e, iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

 

Na základe týchto skutočností oznamujeme, že naša škola:

 

Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín

má voľné pracovné miesto.Voľné pracovné miesta
Riaditeľ SOŠ lesníckej Tvrdošín o z n a m u j e,
že príjme od 25.08.2017 do pracovného pomeru:

UČITEĽA ODBORNÝCH PREDMETOV SO ZAMERANÍM NA MECHANIZÁCIU POĽNOHOSPODÁRSTVA:
Požiadavky:
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného smeru
 vítaná pedagogická spôsobilosť, prax v odbore, vodičský preukaz skupiny B,T

 Uchádzači o pracovné miesta doručia na adresu školy poštou alebo osobne:

1) Žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
2) Profesijný životopis
3) Doklady o vzdelaní vrátane dokladov preukazujúcich odborné kvalifikácie
4) Súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania.

Záujemcovia budú pozvaní na výberové konanie.

kontakt: Stredná odborná škola lesnícka
Medvedzie 135
027 44 Tvrdošín
Telefón: 043/5309311
soultv@soultv.sk