Štipendiá


Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

 

Výška štipendia

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2012/2013 je:

a) 44,41 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

b) 31,09 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životné-ho minima,

c) 22,21 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky život-ného minima.
Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

V školskom roku 2012/2013 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

194,58 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

135,74 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

88,82 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Zmeny nenastali v spôsobe posudzovania sociálnej situácie rodiny žiadateľa o štipendium.

Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny),

b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.

Štipendium sa poskytuje v období školského vyučovania - §149 ods. (2) .

Obdobie vyučovania upravuje vyhláška MŠ SR č 231/2009. V posledných ročníkoch stredných škôl môže posledný vyučovací deň byť už v máji a je pre žiakov danej triedy rovnaký bez ohľadu na to, či záverečnú skúšku alebo maturitnú skúšku absolvovali, alebo na skúške neusp

Štipendiá v školskom roku 2018/2019

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona

č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Výška štipendia
závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2018/2019 je:

a) 46,81 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

b) 32,77 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

c) 23,41 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.
Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2018 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2018/2019 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

205,07 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
143,06 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
93,61 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.