Kritériá pre prijímanie žiakov na SOŠ lesnícku v Tvrdošíne pre školský rok 2015/2016- učebné odbory trojročné

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne v zmysle § 62 až 68 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy 26. 01. 2015 stanovuje nasledovné kritériá:

 

Učebné odbory (trojročné bez maturity)- počty prijímaných žiakov:

4575 H mechanizátor lesnej výroby - 1 trieda - 25 žiakov
2466 H 04 mechanik – opravár pre lesné stroje a zariadenia 1 trieda - 25 žiakov
4524 H agromechanizátor , opravár 0,5 triedy - 15 žiakov
3663 H tesár 0,5 triedy - 15 žiakov

 

Podmienky prijatia:

- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,
- dobrý zdravotný stav, fyzický a psychický stav potvrdený lekárom,

 

Riaditeľ školy prijme uchádzačov o štúdium bez prijímacej skúšky do výšky plánovaného počtu v jednotlivých učebných odborov a tried na základe nasledovných kritérií:


a) študijných výsledkov ( priemerného prospechu známok - z 8. ročníka koncoročné známky a 9.ročníka polročné známky )- maximálny počet bodov 40
b) výsledky Testovania 9- 2015 - SJL, MAT- maximálny počet bodov 30.
Dosiahnuté body sa sčítajú a následne bude zostavené poradie prijatých žiakov.

 

a) Body získané za študijné výsledky -priemerný prospech známok v ZŠ - z 8. ročníka koncoročné známky a 9.ročníka polročné známky, maximálny počet bodov 40:
1,0 - 1,50 ..40 bodov
1.51 - 2,0.... 30 bodov
2,01 - 2,7 ....20 bodov
2,71- 3,2 ....10 bodov
3,21- 3,5 ......5 bodov
3,51 a viac ....0 bodov


b) body získané za výsledky Testovania 9- 2015 - maximálny počet bodov 30, body získané v monitore za MAT a SJL sa sčítajú, vypočíta sa ich priemer a pridelia sa body nasledovne:
100%- 90% .........30 bodov
89% - 70% .........20 bodov
69% - 50% .........10 bodov
49% - 30% ...........5 bodov
29% - 20% ...........2 body
19% - 0% ...........0 bodov

 

V prípade rovnakého počtu získaných bodov bude o poradí uchádzačov rozhodovať:


1. Bude uprednostnený uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou (doložiť
rozhodnutím LPK – zákon 245/2008 Z.z. §67, odst.3 k prihláške).
2. Lepší priemer známok na konci druhého polroku ôsmeho ročníka.
3. Lepší priemer známok z biológie na konci 8.a polrok 9. ročníka.
4. Účasť na rôznych súťažiach a olympiádach počas štúdia na ZŠ, ktoré sú uvedené v prihláškach. / v poradí: celoslovenské, krajské a okresné /.

Ak bol žiak na základnej škole vzdelávaný formou individuálnej integrácie je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť uviesť v prihláške na štúdium na strednú školu.

O úspešnosti vykonania prijímacej skúšky, celkovom počte získaných bodov a o celkovom poradí uchádzači budú informovaní prostredníctvom vývesky školy a webovej stránky školy (www.soultv.sk).

Prijatí žiaci obdržia rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium, kde budú uvedené podrobnosti o zápise. Zápis prijatého uchádzača musí vykonať zákonný zástupca, ktorý na zápis prinesie zápisný lístok vydaný ZŠ, rozhodnutie o prijatí a preukaz totožnosti.

Ak sa žiak nedostaví v sprievode zákonného zástupcu na zápis v stanovenom termíne, bude to škola považovať za nezáujem študovať na SOŠ a riaditeľ školy zruší rozhodnutie o prijatí. Na jeho miesto prijme ďalšieho uchádzača v poradí, ktorý vyhovel kritériám na prijatie.

 

 

V Tvrdošíne 27.01.2015

 

Ing. Viliam Gerčák
riaditeľ školy