Nový odbor

STROJÁROM sa ponúkajú široké možnosti uplatnenia, preto vzdelávací program a príprava žiakov má široký záberv oblasti výroby, obsluhy a opravy strojov a zariadení.


Uplatnenie:
• obsluha a údržba CNC strojov ,
• v oblasti výroby a opravy automobilov,
• zváranie plynom a elektrickým oblúkom,
• obrábanie kovov,
• zámočníctvo,
• inštalatérstvo,
• tvárnenie, lisovanie, zlievanie,
• staviteľstvo,
• v oblasti obnoviteľných zdrojov energie( solárne panely, fotovoltaické články...)


Absolvent vie:
• obsluhovať, opraviť, previesť údržbu CNC strojov, aj obrábacích konvenčných strojov,
• použiť softvérové aplikácie- kresliť súčiastky v 2D a 3D zobrazení,
• pozná vlastnosti a technologický postup spracovania technických materiálov,základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov
• metódy tepelného spracovania a povrchových úprav
• čítať technické výkresy, pozná technické normy, technické predpisy,
• ovláda prácu s meradlami, s diagnostickým zariadením a servisno- informačnými prístrojmi.


Ponúkané kurzy:
• zváranie plynom a elektrickým oblúkom
• získanie oprávnenia na riadenie osobného vozidla