Kritériá pre prijímanie žiakov na SOŠ lesnícku v Tvrdošíne v školskom roku 2015/2016- študijný odbor

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne v zmysle § 62 až 68 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy 26. 01. 2015 stanovuje nasledovné kritériá:

 

Termíny prijímacích pohovorov:
1. kolo - 11. 05. 2015 a 14. 05. 2015
2. kolo - 16. 06. 2015

 

Študijné odbory (štvorročné s maturitou) sa otvárajú podľa schváleného plánu výkonov:
4556 K operátor lesnej techniky 0,7 triedy 20 žiakov
4243 M mechanizácia pôdohospodárstva 0,3 triedy 10 žiakov

 

Podmienky prijatia:


• úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,• nie je žiakom inej strednej školy,
• dobrý fyzický a psychický zdravotný stav potvrdený lekárom,
• úspešné vykonanie prijímacích skúšok.

 

1. Riaditeľ školy, v zmysle § 65 ods.4 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní prijme bez prijímacích skúšok žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.

2. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie.

3. Riaditeľ školy prijme ostatných žiakov po úspešnom vykonaní prijímacích skúšok podľa poradia na základe získaného počtu bodov do plánovaného počtu v jednotlivých odboroch podľa nasledovných kritérií:

 

a) prijímacie skúšky zo SJL a z BIO – SJL maximálny počet bodov 50 bodov a BIO
maximálny počet bodov 50 bodov
b) študijných výsledkov ( priemerného prospechu známok - z 8. ročníka
koncoročné známky a 9.ročníka polročné známky )- maximálny počet bodov 40
c) výsledky Testovania 9- 2015- maximálny počet bodov 30

 

Dosiahnuté body sa sčítajú a následne bude zostavené poradie prijatých žiakov.

a) Prijímacie skúškyzo slovenského jazyka a literatúry a z biológie
sa budú konať formou písomného testu v trvaní 60 minút pre každý predmet. Obsahom prijímacej skúšky bude učivo z predmetov SJL a BIO v rozsahu učiva určenom štátnym vzdelávacím programom odboru vzdelávania v základnej škole. Žiak môže získať v každom predmete maximálne 50 bodov. V prípade, že žiak získa v písomnej časti menej ako 10 bodov, robí ústnu skúšku. Žiak vyhovel na prijímacích pohovoroch vtedy, ak bude na ústnej skúške hodnotený známkou 1,2 alebo 3.

b) Body získané za študijné výsledky -priemerný prospech známok v ZŠ - z 8. ročníka koncoročné známky a 9.ročníka polročné známky, maximálny počet bodov 40:


1 - 1,50 .......40 bodov
1.51 - 2 .......30 bodov
2,01 - 2,7 ....20 bodov
2,71- 3,2 .....10 bodov
3,21-3,5 ........5 bodov
3,51 a viac ....0 bodov

 

c) body získané za výsledky Testovania 9- 2015 - maximálny počet bodov 30, body získané v monitore za MAT a SJL sa sčítajú, vypočíta sa ich priemer a pridelia sa body nasledovne:


100%- 90% .........30 bodov
89% - 70% .........20 bodov
69% - 50% .........10 bodov
49% - 30% ...........5 bodov
29% - 20% ...........2 body
19% - 0% ...........0 bodov

 

V prípade rovnakého počtu získaných bodov bude o poradí uchádzačov rozhodovať:


1. Bude uprednostnený uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou (doložiť
rozhodnutím LPK – zákon 245/2008 Z.z. §67, odst.3 k prihláške).
2. Lepší priemer známok na konci druhého polroku ôsmeho ročníka.
3. Lepší priemer známok z biológie na konci 8.a polrok 9. ročníka.
4. Účasť na rôznych súťažiach a olympiádach počas štúdia na ZŠ, ktoré sú uvedené v prihláškach. / v poradí: celoslovenské, krajské a okresné /.

 

O úspešnosti vykonania prijímacej skúšky, celkovom počte získaných bodov a o celkovom poradí uchádzači budú informovaníprostredníctvom vývesky školy a webovej stránky školy (www.soultv.sk).

 

Prijatí žiaci obdržia rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium, kde budú uvedené podrobnosti o zápise. Zápis prijatého uchádzača musí vykonať zákonný zástupca, ktorý na zápis prinesie zápisný lístok vydaný ZŠ, rozhodnutie o prijatí a preukaz totožnosti.

 

Ak sa žiak nedostaví v sprievode zákonného zástupcu na zápis v stanovenom termíne, bude to škola považovať za nezáujem študovať na SOŠ a riaditeľ školy zruší rozhodnutie o prijatí. Na jeho miesto prijme ďalšieho uchádzača v poradí, ktorý vyhovel kritériám na prijatie.

 

Uchádzači so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi z CPPPa P a takémuto žiakovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP.

 

 

V Tvrdošíne 27.01.2015

Ing. Viliam Gerčák
riaditeľ školy

Nový odbor

STROJÁROM sa ponúkajú široké možnosti uplatnenia, preto vzdelávací program a príprava žiakov má široký záberv oblasti výroby, obsluhy a opravy strojov a zariadení.


Uplatnenie:
• obsluha a údržba CNC strojov ,
• v oblasti výroby a opravy automobilov,
• zváranie plynom a elektrickým oblúkom,
• obrábanie kovov,
• zámočníctvo,
• inštalatérstvo,
• tvárnenie, lisovanie, zlievanie,
• staviteľstvo,
• v oblasti obnoviteľných zdrojov energie( solárne panely, fotovoltaické články...)


Absolvent vie:
• obsluhovať, opraviť, previesť údržbu CNC strojov, aj obrábacích konvenčných strojov,
• použiť softvérové aplikácie- kresliť súčiastky v 2D a 3D zobrazení,
• pozná vlastnosti a technologický postup spracovania technických materiálov,základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov
• metódy tepelného spracovania a povrchových úprav
• čítať technické výkresy, pozná technické normy, technické predpisy,
• ovláda prácu s meradlami, s diagnostickým zariadením a servisno- informačnými prístrojmi.


Ponúkané kurzy:
• zváranie plynom a elektrickým oblúkom
• získanie oprávnenia na riadenie osobného vozidla