titul, meno a priezviskopracovné zaradenietel.kontakt
   
Mgr. Jana Valovičovásekretárka043/5309311
Jaroslava Lajomonováúčtovníčka043/5309316
Ing. Mária Petričkovámzdová účtovníčka043/5309316
Bc. Ľubomíra Bártovávedúci ekonóm 0901713989
Peter Štechkurič, údržbár 
Lenka Skurčákováupratovačka