Základné informácie k maturitnej skúške

Študenti Strednej odbornej školy lesníckej v Tvrdošíne maturujú zo slovenského jazyka a literatúry, anglického/nemeckého jazyka, teoretickej časti odbornej zložky a praktickej časti odbornej zložky.

Organizáciu maturitnej skúšky  upravuje zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhláška č.318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM).

 

PredmetyÚroveňExterná časťInterná časťÚstna forma
anglický jazyk a nemecký jazykB1     100´60´

príprava 20´

odpoveď 20´

slovenský jazyk a literatúra nemá       90´  150´

príprava 20´

odpoveď 20´

teoretická časť odbornej zložky

nemá     nemánemá

príprava 30´

 odpoveď 30´

praktická časť odbornej zložky

nemá    nemánemátrvá max. 24 hodín

(príprava a výkon)

Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie :

a) z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo

 

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

 

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý nemá externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (praktická a teoretická časť odbornej zložky), ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky nie je horšia ako 4 – dostatočný.

 

Informácie o opravnej skúške externej časti, písomnej formy internej časti

V prípade, že žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky v predmetoch, ktoré majú externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ), alebo len EČ maturitnej skúšky (MS), platia nasledujúce informácie:


1. Ústnu formu internej časti (ÚFIČ) MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ alebo len EČ, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu na jeho výsledky z EČ alebo PFIČ z týchto predmetov.

 

2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov (podľa § 88, ods. 1 a 2 školského zákona).

 

3. Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť, resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať.

 

4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ - ústna forma- je september alebo február nasledujúceho školského roka.  ( ak žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne, môže vykonať opravnú skúšku ÚFIČ v septembri)

 

Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnou od 15. júna 2013 boli ustanovené nasledujúce zmeny v konaní opravnej maturitnej skúšky z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ, alebo len EČ:


• Rozšírenie možnosti konať opravnú skúšku EČ a PFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ, alebo len EČ okrem riadneho termínu nasledujúceho školského roka, v marci, aj v septembri nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 5 školského zákona).


Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa opravná skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom termíne nasledujúceho školského roka- v marci (podľa § 77, ods. 7 školského zákona).


• Ak je poslednou časťou maturitnej skúšky EČ alebo PFIČ a koná sa v septembri nasledujúceho školského roka, vysvedčenie o maturitnej skúške bude žiakovi vydané najneskôr do desiatich dní od jej konania (§ 90, ods. 1 školského zákona).


SÚVISIACE LEGISLATÍVNE USTANOVENIA K OPRAVNEJ SKÚŠKE
V prípade, že žiak nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky v predmetoch, ktoré majú EČ a PFIČ, alebo len EČ, uvedené v odsekoch 7) a 8) § 15 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení
neskorších predpisov, postupuje sa podľa nasledujúcich ustanovení:


1. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov (podľa § 88, ods. 1 a 2 školského zákona).


2.Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť, resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať, pozri bod 4 tejto časti textu (podľa § 88 ods. 4 školského zákona).


3. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať (podľa novely školského zákona účinnej od 15. júna 2013) v septembri nasledujúceho školského roka, alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (podľa § 77
ods. 5 a § 88 ods. 4 školského zákona).Termín konania náhradnej a opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka.


4. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna (podľa novely školského zákona účinnej od 15. júna 2013), ak chce konať opravnú skúšku z EČ a/alebo PFIČ MS v septembri nasledujúceho školského roka, do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce konať opravnú skúšku v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 7 školského zákona). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku.

 
5. O opravný termín EČ MS a PFIČ MS môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú celú maturitnú skúšku, absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky časti maturitnej skúšky vybraných maturitných predmetov a nesplnil podmienky pre
úspešné vykonanie maturitnej skúšky.

O opravný termín v septembri EČ a PFIČ teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia a v auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia.  Takýto žiak môže konať opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS iba v riadnom termíne nasledujúceho školského roka, t. j. v marci.

 

Video o maturite

Študenti rozprávajú o maturite, 1. časť.

Ako funguje maturitná skúška?

Ako sa hodnotí externá časť maturity?

Ako prebieha maturitná skúška?