201829-predaj_kukurice_galanta_5.jpg
150220084213000.jpg
images (2).jpg
images.jpg
tanco_01b.jpg

KUK - NI


Video pridané dňa : 11.11.2016

 4243 M  MECHANIZÁCIA PÔDOHOSPODÁRSTVA

štvorročné štúdium- maturita + oprávnenia

prax v poľnohospodárskych družstvách

uplatnenie: poľnohospodárske družstvá, komunálne služby,

                 servisný technik pre poľnohospodársku techniku,

                 využitie zváračského preukazu,

                 uplatnenie v opravárenstve strojov a zariadení               

 

ovláda  :
 • určovanie a zabezpečovanie základných technologických postupov v pestovaní rastlín a chove hospodárskych zvierat,
 • riadenie, obsluhu a údržbu mechanizačných prostriedkov používaných v poľnohospodárskej výrobe a melioráciách,
 • opravy strojov a zariadení používaných v poľnohospodárstve,
Počas štúdia študent získa oprávnenie na:
 • vedenie osobného, nákladného automobilu a traktora,
 • obsluhu  motorovej píly,
 • obsluhu vývoznej kolesovej súpravy, hydraulickej ruky,
 • zváračský preukaz na zváranie el. oblúkom v ochrannej atmosfére CO2, metóda Z-M1.
Absolvent je pripravený na vysokoškolské štúdium najmä na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a na ostatných vysokých školách technického smeru.

 

 

 

 

 

novy odbor 2.jpg
novy odbor 3.jpg
novy odbor 4.jpg
novy odbor 5.jpg
novy odbor 7.jpg

strojárstvo


Video pridané dňa : 17.09.2018

2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ
štvorročný odbor - maturita + výučný list + oprávnenia

STROJÁROM sa ponúkajú široké možnosti uplatnenia, preto vzdelávací program a príprava žiakov má široký záberv oblasti výroby, obsluhy a opravy strojov a zariadení.

Uplatnenie:

 • obsluha a údržba CNC strojov ,
 • v oblasti výroby a opravy automobilov,
 • zváranie plynom a elektrickým oblúkom,
 • obrábanie kovov,
 • zámočníctvo,
 • inštalatérstvo,
 • tvárnenie, lisovanie, zlievanie,
 • staviteľstvo,
 • v oblasti obnoviteľných zdrojov energie( solárne panely, fotovoltaické články...)

 

Absolvent vie:

 • obsluhovať, opraviť, previesť údržbu CNC strojov, aj obrábacích konvenčných strojov,
 • použiť softvérové aplikácie- kresliť súčiastky v 2D a 3D zobrazení,
 • pozná vlastnosti a technologický postup spracovania technických materiálov,
 • základné technologické postupy ručného a strojného spracovania,
 • strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, 
 • montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov,
 • metódy tepelného spracovania a povrchových úprav,
 • čítať technické výkresy, pozná technické normy, technické predpisy,
 • ovláda prácu s meradlami, s diagnostickým zariadením a servisno- informačnými prístrojmi.
Ponúkané kurzy:
 • zváranie plynom a elektrickým oblúkom,
 • získanie oprávnenia na riadenie osobného vozidla.

 


 


 

 

 

Obrázok2.jpg
Obrázok3.jpg
Obrázok4.jpg
Obrázok5.jpg
Obrázok6.jpg

lesnícke odbory


Video pridané dňa : 18.09.2018

  4556 K OPERÁTOR LESNEJ TECHNIKY

maturitné vysvedčenie+ výučný list + oprávnenia


Absolvent ovláda činnosti súvisiace s obsluhou a údržbou lesných strojov a zariadení v pestovnej činnosti, v ťažbe, sústreďovaní a odvoze dreva, na skladoch dreva. Vie riadiť a organizovať prácu v pracovných skupinách v lesníckej prvovýrobe, vie čítať jednoduché strojárske výkresy a schémy, vie posúdiť vhodnosť využitia a nasadenia lesných strojov, ktoré sám ovláda.

 

trvanie štúdia:                   4 roky
prijímacie skúšky:            BIO, SJL
maturitná skúška :           
SJL, cudzí jazyk, praktická a teoretická časť z odborných predmetov
 

vyučujú sa cudzie jazyky: NEJ alebo ANJ


OPRÁVNENIA

 • zváračský preukaz na zváranie el. oblúkom v ochrannej atmosfére CO2, metóda Z-M,
 • oprávnenie na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva,
 • oprávnenie na obsluhu univerzálneho kolesového traktora ( UKT )pri sústreďovaní dreva,
 • oprávnenie na obsluhu špeciálneho lesného kolesového traktora ( ŠLKT ) pri sústreďovaní dreva,
 • oprávnenie na obsluhu lesného pásového vyťahovača ( LPV ) pri sústreďovaní dreva,
 • oprávnenie na obsluhu krovinorezu,
 • obsluha nakladacieho žeriavu – hydraulickej ruky pri odvoze dreva,
 • vodičské oprávnenia T, B, C1.

Ďalšie možnosti štúdia:
Technická univerzita Zvolen, študijný program lesníctvo

Svoboda nad Úpou v ČR - pobočka Českej lesníckej akadémie Trutnov- rozšírenie oprávnení o harvestor a lanové systémy, štúdium až po skončení SOŠ v Tvrdošíne, štúdium je bezplatné, platí sa iba internát a strava.

 

Vysoká škola lesnícka Brno a Praha