Kritériá prijímania žiakov 3 ročných učebných odborov pre šk. rok 2020-21 Pozor! Termíny konania prijímacích skúšok a prijímacieho konania budú aktualizované v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR vydaných v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia vírusu COVID – 19.

Kritériá prijímania žiakov 4 ročných študijných odborov pre šk. rok 2020-21 Pozor! Termíny konania prijímacích skúšok a prijímacieho konania budú aktualizované v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR vydaných v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia vírusu COVID – 19.