Pri strate dokladov vydaných školou je na vystavenie odpisu potrebné predložiť:

1. písomnú žiadosť, v ktorej bude uvedené:

 • druh dokladu (vysvedčenie ročníkové - uviesť ročník, vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške, preukaz odbornej spôsobilosti),
 • meno, priezvisko (aj za slobodna),
 • odbor,
 • školský rok, za ktorý žiadateľ odpis požaduje,
 • rodné číslo,
 • národnosť,
 • trieda,
 •  triedny profesor v danom školskom roku,
 • telefonický kontakt.

  Odpis dokladu vydaného školou bude vyhotovený do 3 (troch) pracovných dní po doručení žiadosti.

Žiadosť o odpis