Kalendár

 

Začiatok školského roku 2017/2018 1. september 2017
Slávnostné otvorenie školského roku a vyučovania 4. september 2017
Začiatok 1. polroka školského roku 4. september 2017
 Koniec 1. polroka školského roku 31. január 2018
 Začiatok 2. polroka školského roku

 1. február 2018

 Začiatok vyučovania v 2. polroku školského roku 5. február 2018
 Koniec vyučovania v 2. polroku školského roku

 29. jún 2018

 Koniec školského roku 2017/2018

 31. august 2018

 

Prázdniny

jesenné prázdniny

od 30.10 do 31. 10. 2017

 vyučovanie sa začne 02.11.2017

(štvrtok)

vianočné prázdniny

od 23.12. 2017 do 05.01. 2018


vyučovanie sa začne 08.01.2018

(pondelok)

polročné prázdniny

02.02. 2018 

(piatok)

vyučovanie sa začne 05.02.2018

(pondelok)

jarné prázdniny

od 19.02.
do 23.02. 2018


vyučovanie sa začne 26.02.2018

(pondelok)

veľkonočné prázdniny

od 29.03. do 3.04.2018

vyučovanie sa začne 4.04.2018

(streda)

letné prázdninyod 02.07.2018
do 31.08.2018

vyučovanie sa začne 03.09.2018

(pondelok)

 

 

Pedagogické porady

I. štvrťrok - hodnotiaca porada16.11.2017
I. polrok - klasifikačná porada26.01.2018
III. štvrťrok - hodnotiaca porada16.04.2018
II. polrok - (4.ročník OLT) - klasifikačná porada9.05.2018
II. polrok - (3.ročník, učebné odbory) - klasifikačná porada8.06.2018
II. polrok (1. a 2. ročníky) - klasifikačná porada26.06.2018

 

 

Maturitné skúšky


Externá časť PF IČ MS zo SJL 13. 03. 2018 utorok


Externá časť PF IČ MS z ANJ, NEJ 14. 03. 2018 streda


MS PČOZ - losovanie otázok na vypracovanie práce 06. 02. 2018


Interná časť maturitnej skúšky: TČOZ, UFIČ CJ, SJL 21. – 23. 05. 2018


Interná časť maturitnej skúšky PČOZ 03. – 04. 05. 2018


Náhradný termín EČ maturitnej skúšky a PFIČ MS 10.- 13. 04. 2018


Študijné voľno (5 dní) 14.- 18. 05.2018


Slávnostné vyradenie absolventov 25. 05. 2018

 

 


Záverečné skúšky


Študijné voľno pred záverečnými skúškami (3 dni)
13.- 15.06.2018


Písomná časť záverečnej skúšky (pondelok) 18.06.2018


Praktická časť záverečnej skúšky (utorok) 19. 06.2018


Teoretická časť záverečnej skúšky (streda) 20.06.2018


Slávnostné vyradenie absolventov (piatok) 22.06.2018


Plenárne a triedne rodičovské združenie

plenárne a triedne RZ 24. 11. 2017

triedne RZ 20. 04. 2018

 


Prijímacie skúšky

1. kolo:  prvý termín 14. 05. 2018 pondelok
              druhý termín 17. 05. 2018 štvrtok
2. kolo:  19. 06. 2018 utorok