Výročná správa Rady školy za rok 2017

Zápisnica 17.10.2017

Zloženie Rady školy pri SOŠ lesníckej Tvrdošín

na funkčné obdobie 16. 6. 2016 - 2020

 

1.Bc. Pavol Szabózvolený zástupca pedagogických zamestnancov

zvolený predseda Rady školy

2.Zdena Kubinčáková zvolený zástupca rodičov
3.Mgr. Štefan Kristofčák delegovaný zástupca zriaďovateľa
4.Ing. Anna Klimíkovádelegovaný zástupca zriaďovateľa
5.Ing. Daša Žideková
delegovaný zástupca zriaďovateľa
6.Ing. Ivan Šaškodelegovaný zástupca zriaďovateľa
7.Mgr. František Murin

zvolený zástupca pedagogických zamestnancov,

podpredseda Rady školy

8.Ing. Mária Petričkovázvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
9.Zuzana Ďubašíkovázvolený zástupca rodičov
10.Milan Škumátzvolený zástupca rodičov
11.Matúš Juritka

zvolený zástupca Žiackej školskej rady

Štatút Rady školy

Zápisnica 20.10.2016

Výročná správa za rok 2016

Zápisnica 24.5.2017