Stručne o ŽŠR

Prostredníctvom ŽŠR sa študentom ponúka možnosť ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. ŽŠR je tvorená študentmi, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali.


Žiacka školská rada to sú študenti pre študentov. Je to \"študentský parlament\". Organizácia, ktorá posúva názory a návrhy študentov našej školy vyššie - k vedeniu školy.

 

Základné úlohy členov žiackej školskej rady


1. vyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
2. podieľajú sa na dodržiavaní školského poriadku,
3. predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli,
4. organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností študentov.

 

Funkcie v žiackej školskej rade


Predseda je hlavný predstaviteľ a hovorca študentskej rady, zvoláva zhromaždenia, vedie stretnutia v duchu spravodlivosti a práva každého člena na vyjadrenie vlastného názoru, podpisuje všetky listy, správy atď. ktoré sú vydané ŽŠR, diskutuje s predstaviteľmi školy, zaisťuje, aby študentská rada bola vedená efektívne a zmysluplne, zároveň má na starosti styk s verejnosťou.

Podpredseda preberá povinnosti predsedu v prípade jeho neprítomnosti, pomáha predsedovi pri organizovaní študentskej rady, ak je to nutné sprevádza predsedu na rokovania.

Pedagóg − koordinátor v ŽŠR má nezastupiteľnú úlohu a vplyv na funkčnosť žiackej samosprávy. Predovšetkým uľahčuje komunikáciu žiakov s vedením školy, podporuje kreativitu žiakov a zjednocuje žiacky kolektív školy. Predpokladá sa, že sa prejavuje ako osobnosť, s vlastnosťami, ktoré sú prijateľné a rešpektované mladými ľuďmi, mal by byť dôveryhodný, kamarátsky, spoľahlivý, nekonfliktný a pod.

Členovia Žiackej školskej rady (ŽŠR) pre školský rok 2019/2020

Koordinátor ŽŠR

Ing. Renáta Rendeková

Predseda ŽŠR:Kevin Noga III.C
Podpredseda ŽŠR: Adrián Naništa I.C
Ostatní členovia:

Martin Dreveňák II.A

Mário Čupec  II.C

Miroslav Klocháň III.A

Štefan Bernaťák III.B

Matej Zito   I.A

Martin Brtoš  I.B

Roman Škvarek  VI.C