Projektová činnosť v SOŠ lesníckej v Tvrdošíne v školskom roku 2012/2013

Názov a zameranie projektov:

1. projekt
Program : Program celoživotného vzdelávania
Podprogram: Leonardo da Vinci
Typ akcie: Mobilita žiakov v odbornej príprave
Partnerské organizácie: BPN Zawoja – PL; ISŠ Vysoké n/Jizerou – CZ; SŠGHaL Bzenec - CZ
Počet žiakov zapojených do projektového zámeru: 44
Počet sprevádzajúcich osôb: 8

Názov projektu: Rozvíjanie profesijných zručností žiakov v krajinách EU

Úspešnosť hodnotenia 96%.
Projektový zámer bol schválený.
Výška schváleného grantu 78 070,- €

Projekt je ukončený.

2. projekt
Program : Program celoživotného vzdelávania
Podprogram: Leonardo da Vinci
Typ akcie: Stáže expertov
Partnerské organizácie: Technikum Lesne Stary Sacz – PL; ISŠ Vysoké n/Jizerou – CZ;
počet učiteľov zapojených do projektového zámeru: 5

Názov projektu: Nadobúdanie odborných skúsenosti učiteľov odborných predmetov v lesníckych školách v krajinách EU

Úspešnosť hodnotenia projektového zámeru 93%.
Projektový zámer bol schválený.
Výška schváleného grantu 5 958,- €

Projekt je ukončený.

 

Prehľad projektov realizovaných v rokoch 2005-2012

Projekt v spolupráci s občianskym združením Biomasa

ČO NÁS V PROJEKTE BIOMASA ČAKÁ

Popis aktivít plánovaných v rámci implementácie projektu SMAPUDE_LIFE

LINK NA DOTAZNÍK PRE ŠTUDENTOV
https://docs.google.com/forms/d/1DFbtSv1RRNoifJp-qgFq_PLLXtFwbDVYfYB7K1zDDuw/viewform

Interaktívne súťaže cez internetovú stránku - každoročne počas 3 školských rokov trvania projektu, formou korešpondenčných seminárov. Výhercovia odmenení 7 dňovým vzdelávacím podujatím.

Vzdelávacie podujatia pre výhercov súťaží

Súťaže o najlepšiu fotografiu - každoročne počas 3 školských rokov trvania projektu. Prebiehať bude elektronicky. Výhercovia odmenení environmentálnym výletom.

Deň otvorených dverí v BIOMASE 2x ročne počas 3 školských rokov trvania projektu v rámci „Open doors“ podujatí v mesiacoch apríl – jún.

Počas trvania projekt sa budú na školách zapojených do projektu realizovať prednášky na tému: Využívanie rôznych druhov biomasy a solárnej energie na pokrytie energetických potrieb.

Vydanie príručky počas trvania projektu bude vydaná a bezplatne distribuovaná príručka s tematikou efektívneho využívania biomasy a solárnej energie.

S Kiou za športom

 

Trvanie projektu: od 22.05.2014 do 24.09.2014

 

Projekt je zameraný na športové aktivity pre mladých ľudí vo veku 12–19r, dospelých a osôb so zdravotným znevýhodnením. Cieľom projektu je okrem spoznávania krás oravského regiónu, predovšetkým prispieť k budovaniu vzťahu k prírode a podporiť motiváciu mladých ľudí chrániť prírodu. V rámci projektu si kladieme za svoj ciel aj sprístupniť športové aktivity pre všetkých a prezentovať aj menej známe športové disciplíny (napr. lukostreľba, nohejbal a iné). V neposlednom rade je projekt zameraný na zmysluplné trávenie voľného času mladých ľudí.
Športové aktivity a meranie síl účastníkov v športových disciplínach prebiehajú v rámci regiónu a na medzinárodnej úrovni. Športových aktivít sa zúčastní 200 žiakov a 70 dospelých z troch krajín EU (SK, CZ, PL) a regiónu. Účasť na aktivitách je zabezpečená na základe existujúcich potvrdení účasti (zahraniční partneri) a na niektoré aktivity prebiehala propagácia.

 

Aktivity:


Názov: Nohejbalový turnaj s medzinárodnou účasťou
Termín: 22. - 23. 5. 2014

Názov: Deň detí - Športové hry
Termín: 3. 6. 2014

Názov: Lukostreľba
Termín: 13. - 14. 6. 2014

Názov: Turistika pre všetkých
Termín: 4. - 5. 7. 2014

Názov: Pohyb mojími očami - fotosúťaž
Termín: september 2014

V školskom roku 2014/15 budeme realizovať Enviroprojekt

Názov projektu:

Obnoviteľný zdroj energie- BIOMASA- zelená masa okolo nás

Cieľ projektu:
• implementácia témy- obnoviteľný zdroj Biomasa- zelená masa okolo nás do odborných predmetov
• tvorba náučného chodníka v meste- v jeho oddychovej zóne, ktorý by slúžil základným školám v meste, stredným školám ako aj obyvateľom mesta, kde by mali možnosť získať informácie o drevinách, zdrojoch biomasy a jej využitiu ako vzácneho obnoviteľného zdroja, (náučný chodník bude pozostávať z vysadených rôznych druhov drevín s ich názvom a popisom a z informačných tabúľ o biomase),
• vytvorenie prezentácií žiakmi z rôznych pohľadov – pestovanie, výskum a šľachtenie, spracovanie a využitie biomasy -študenti, zapojení do projektu, budú vyslaný do firiem, ktoré sa zaoberajú spracovaním biomasy, respektíve jej pestovaniu: Komterm, a.s Nižná, kde je kotolňa na biomasu, občianske združenie Biomasa sídliace v Kysuckom Lieskovci zaoberajúce sa spracovaním biomasy, Lesný závod Námestovo, zaoberajúci sa spracovaním drevnej hmoty na štiepku a pestovaním, Výskumná stanica Krivá na Orave, kde sa zaoberajú pestovaním a šľachtením rýchlorastúcich drevín,
• prezentácia získaných informácií ostatným žiakom školy,
• vytvorenie výukových panelov- trvalej učebnej pomôcky učitelia školy a žiaci vytvoria pracovné listy slúžiace žiakom na tému biomasa súťaž študentov o poznatkoch získaných o biomase,
• uverejnenie odborných článkov o biomase v regionálnych novinách,
• uverejnenie informácie o náučnom chodníku a jeho cieli školám a občanom mesta prostredníctvom tlače a miestneho rozhlasu,
• vytvorené prezentácie, náučný chodník, pracovné listy budú využívané v predmetoch matematika, náuka o lese a stroje a zariadenia a ponúknuté k využitiu pre ostatné školy mesta, aj mimo neho.