Aktuálne informácie

Prijmeme majstra odbornej výchovy so zameraním na strojárstvo

Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín, Medvedzie I.135, 027 44 Tvrdošín


prijme do pracovného pomeru:
 majstra odbornej výchovy strojníckeho zamerania

pre učebné odbory: Mechanik opravár pre lesné stroje a zariadenia, Agromechanizátor opravár a študijné odbory: Operátor lesnej techniky a Mechanik strojov a zariadení

 


Požiadavky:

 

  • Úplné stredné odborné vzdelanie príslušného zamerania a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, 
  • alebovysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, a to buď pedagogického zamerania alebo neučiteľské a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
  • Zameranie strojárske odvetvie, ručné a strojné spracovanie kovov, opravy strojov a zariadení
  • Zváračský preukaz a vodičský preukaz výhodou.


Nástup: 01.09.2020


Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• fotokópia dokladov o vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 


Ďalšie požiadavky:
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• zdravotná spôsobilosť,
• samostatnosť pri práci, zodpovednosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie,
• práca s PC (excel, word, power point).

 


Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a prehľadom odbornej praxe v odbore, so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 12.08.2020 na adresu:

Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín, Medvedzie I.135, 027 44 Tvrdošín

alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: soultv@soultv.sk.
Tel. kontakt 043/5309311, 043/5309313

 


Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.Kontaktovaní budú len uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky.


S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov, bude zamestnávate nakladať v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.