Aktuálne informácie

Prijmeme dvoch majstrov odbornej výchovy so zameraním na lesné hospodárstvo

Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín, Medvedzie I.135, 027 44 Tvrdošín
prijme do pracovného pomeru:
dvoch majstrov odbornej výchovy pre lesnícke činnosti

v učebnom odbore mechanizátor lesnej výroby a študijnom odbore operátor lesnej techniky

Požiadavky:

  • Úplné stredné odborné vzdelanie príslušného zamerania a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, 
  • alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, a to buď pedagogického zamerania alebo neučiteľské a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
  • Zameranie pre lesnícke činnosti: pestovanie lesa, výchova lesa, ťažba a približovanie dreva ...
  • Oprávnenie na obsluhu a údržbu RMRP, LKT, UKT, HR, Krov – oprávnenia výhodou
  • Vodičský preukaz T, B, výhoda D


Nástup: 01.09.2020


Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• fotokópia dokladov o vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 


Ďalšie požiadavky:
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• zdravotná spôsobilosť,
• samostatnosť pri práci, zodpovednosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie,
• práca s PC (excel, word, power point).

 


Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a prehľadom odbornej praxe v odbore, so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 12.08.2020 na adresu:

Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín, Medvedzie I.135, 027 44 Tvrdošín

alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: soultv@soultv.sk
Tel. kontakt 043/5309311, 043/5309313


Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí . Kontaktovaní budú len uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky.


S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov, bude zamestnávateľ nakladať v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.