Aktuálne informácie

Oznam pre IV.C, IV.B a III.A triedy

Pokyny riaditeľa školy k začiatku vyučovania prezenčnou formou žiakov končiacich ročníkov odo dňa 08.02.2021


Riaditeľ školy vydáva pokyny k začiatku vyučovania žiakov končiacich ročníkov ( triedy III.A; IV.B a IV.C ) prezenčnou formou začínajúc dňom 08.02.2021 v zmysle Manuálu MŠVVaŠ SR Návrat do škôl 2021 aktualizovaného s účinnosťou od 8. februára 2021 a v zmysle aktuálnych usmernení a rozhodnutí kompetentných orgánov k 15,00 hod. dňa 04.02.2021 nasledovne:

 

1. Dňa 08.02.2021 začne prezenčná forma vzdelávania žiakov končiacich ročníkov podľa platného rozvrhu pre príslušný vyučovací týždeň.


2. Pre žiakov ostatných ročníkov pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou vzdelávania, podľa platného rozvrhu hodín pre jednotlivé vyučovacie dni a vyučovacie týždne.


3. Pre dištančné vzdelávanie sú platné Pokyny riaditeľa školy k zjednoteniu dištančného vzdelávania zo dňa 16.10.2020.


4. Podmienky, ktoré je nutné splniť zo strany plnoletých žiakov končiacich ročníkov, zákonných zástupcov neplnoletých žiakov končiacich ročníkov a zamestnancov školy pre úspešný návrat k prezenčnej forme vzdelávania ( tak veľmi potrebnej a nenahraditeľnej v podmienkach strednej odbornej školy):


4.1 Zamestnanci školy, plnoletí žiaci, neplnoletí žiaci a ich jeden zákonný zástupca sa preukazujú Čestným prehlásením o negatívnom výsledku testu nie staršieho ako 7 dní.


4.2 Testovanie na ochorenie Covid – 19 zamestnanci školy, žiaci aj zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov vykonajú individuálne v ľubovoľných už existujúcich - zriadených mobilných odberových miestach.


4.3 Od všetkých dotknutých osôb ( žiaci končiacich ročníkov, zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov končiacich ročníkov, zamestnanci školy), očakávam seriózny prístup k splneniu vyššie uvedených činností tak, aby 8.2.2021 sme boli všetci schopní, preukázať sa Prehlásením o negatívnom výsledku testu a tak pomohli k napĺňaniu výchovnovzdelávacích cieľov, ktoré sú definované v školských vzdelávacích programoch jednotlivých odborov a aj k získaniu odborných kvalifikácií pri ukončovaní štúdia.


4.4 Vyššie spomínané Čestné prehlásenia budú zverejnené na oficiálnych miestach školy - EduPage, webové sídlo. Momentálne sú MŠVVaŠ SR aktualizované a nie sú dostupné.

 

V Tvrdošíne 04.02.2021

Ing. Viliam Gerčák, riaditeľ školy