Aktuálne informácie

Pokyny riaditeľa školy k pokračovaniu vyučovania prezenčnou formou žiakov končiacich ročníkov odo dňa 22.02.2021.

Pokyny riaditeľa školy k pokračovaniu vyučovania prezenčnou formou žiakov končiacich ročníkov odo dňa 22.02.2021

 


Riaditeľ školy vydáva pokyny k pokračovaniu vyučovania žiakov končiacich ročníkov ( triedy III.A; IV.B a IV.C ) prezenčnou formou od 22.02.2021 v zmysle Manuálu MŠVVaŠ SR Návrat do škôl 2021 aktualizovaného s účinnosťou od 8. februára 2021 a v zmysle aktuálnych usmernení a rozhodnutí kompetentných orgánov k 18,00 hod. dňa 18.02.2021 nasledovne:


1. Dňa 22.02.2021 pokračuje prezenčná forma vzdelávania žiakov končiacich ročníkov podľa rozvrhu, ktorý bude reagovať na reálny stav možného personálneho zabezpečenia pre príslušný vyučovací týždeň ( III.A bude na odbornom výcviku; IV.B a IV.C na teoretickom vyučovaní).


2. Pre žiakov ostatných ročníkov pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou vzdelávania, podľa platného rozvrhu hodín pre jednotlivé vyučovacie dni a vyučovacie týždne.


3. Pre dištančné vzdelávanie sú platné Pokyny riaditeľa školy k zjednoteniu dištančného vzdelávania zo dňa 16.10.2020.


4. Podmienky, ktoré je nutné splniť zo strany plnoletých žiakov končiacich ročníkov, neplnoletých žiakov končiacich ročníkov a ich jedného zákonného zástupcu a zamestnancov školy pre úspešný pokračovanie prezenčnej formy vzdelávania ( ktorú sme úspešne začali dňa 08.02.2021 a ktorá je nevyhnutná v podmienkach strednej odbornej školy):
4.1 Zamestnanci školy, plnoletí žiaci, neplnoletí žiaci a ich jeden zákonný zástupca sa preukazujú Čestným prehlásením o negatívnom výsledku testu nie staršieho ako 7 dní.
4.2 Testovanie na ochorenie Covid – 19 zamestnanci školy, žiaci aj zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov vykonajú individuálne v ľubovoľných už existujúcich - zriadených mobilných odberových miestach.
4.3 U všetkých dotknutých osôb ( žiaci končiacich ročníkov, zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov končiacich ročníkov, zamestnanci školy) je potrebný seriózny prístup k splneniu vyššie uvedených činností tak, aby sme 22.2.2021 boli všetci schopní, preukázať sa Čestným prehlásením o negatívnom výsledku testu a tým splnili podmienky pre prezenčnú formu vzdelávania pri napĺňaní výchovnovzdelávacích cieľov, ktoré sú definované v školských vzdelávacích programoch jednotlivých odborov a aj k získaniu odborných kvalifikácií pri ukončovaní štúdia.
4.4 Vyššie spomínané Čestné prehlásenia sú zverejnené na oficiálnych miestach školy - EduPage, webové sídlo.


V Tvrdošíne 18.02.2021


Ing. Viliam Gerčák, riaditeľ školy