Aktuálne informácie

Oznámenie riaditeľa školy o neklasifikovaní vyučovacích predmetov pri ktorých podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou výchovno – vzdelávacieho procesu.

Oznámenie riaditeľa školy o neklasifikovaní vyučovacích predmetov pri ktorých podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou výchovno – vzdelávacieho procesu.


Na základe Usmernenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 06.04.2020 na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 oznamujem, ktoré predmety nebudú klasifikované v klasifikačnom období 2. polroka školského roka 2019/2020:


Predmet *Ročník /odbor štúdia


Odborný výcvik Prvý, druhý / MO, MLV, AGRO, OLT, MSZ Tretí / OLT, MSZ
Odborná prax Prvý, tretí / MP
Telesná a športová výchova Prvý, druhý / MO, MLV, AGRO, MP, MSZ, OLT  Tretí / MP, MSZ, OLT


*Z vyššie uvedeného vyplýva, že uvedené predmety budú klasifikované v posledných ročníkoch štúdia vo všetkých učebných odboroch a študijných odboroch.


 

1. V predmetoch, ktoré sa nebudú klasifikovať sa v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení

    žiaka uvedie absolvoval / neabsolvoval.


2. Uvedeným oznámením o neklasifikovaní predmetov neprestala platiť povinnosť žiakov

    aktívne sa zúčastňovať vyučovania na diaľku podľa pokynov, usmernení a požiadaviek

    vyučujúceho. Pre hodnotenie absolvoval, je povinná aktívna účasť žiaka na aktivitách

    zadaných vyučujúcim v rozsahu minimálne 80 %. Pri nižšej aktívnej účasti žiaka na

    aktivitách ako 80 % sa uvedie  v katalógovom liste a na vysvedčení neabsolvoval.


 

V Tvrdošíne 16.04.2020


 

Ing. Viliam Gerčák
riaditeľ školy

 
Bez názvu.jpg