Aktuálne informácie

Aktuálne informácie pre žiakov a zamestnancov školy

Riaditeľ školy týmto informuje zamestnancov školy, žiakov školy a ich zákonných zástupcov, ako aj návštevníkov našej webovej stránky o aktuálnom stave prijímaných opatrení k zamedzeniu šírenia Koronavírusu, vychádzajúcich zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR dňa 12.3.2020, Usmernenia ministerky školstva SR vo veci prerušenia vyučovania v školách zo dňa 12.3.2020 a usmernenia Odboru školstva a športu ŽSK.


Opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR:
• Zavedenie hraničných kontrol (a zachovanie len veľkých hraničných priechodov).
• Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.
• Zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania.
• Povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí.
Zatvorenie škôl a školských zariadení na minimálne 14 dní.
• Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení.
• Obmedzená prevádzka obchodných centier (cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu).
• Zatvorené budú zábavné podniky a diskotéky, lyžiarske strediská i wellness centrá a aquaparky.
• Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime.


Výber z Usmernenia ministerky ŠVVaŠ SR:
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR,na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19


prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období
od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.


V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.


Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.


Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.


Ako riaditeľ školy pevne verím, že danú mimoriadnu situáciu v našej škole zvládneme zodpovedným prístupom k plneniu úloh, obmedzeniam a opatreniam prijatých v nových, pre všetkých nás neštandardných podmienkach.


Ing. Viliam Gerčák, riaditeľ školy, v.r.


list.png