Aktuálne informácie

Usmernenie riaditeľa školy pre žiakov na obdobie prerušeného vyučovania prezenčnou formou. prerušeného vyučovania prezenčnou formou.

Usmernenie riaditeľa školy pre žiakov na obdobie prerušeného vyučovania prezenčnou formou.

Milí žiaci,
Vzhľadom na existujúcu mimoriadnu situáciu v celej spoločnosti v súvislosti so šírením vírusu COVID – 19 a prijatých opatrení, chcem Vám aj Vašim rodinám v prvom rade popriať pevné zdravie a vyjadriť presvedčenie, že vaše domovy choroba obchádza.
Tak ako som uviedol v mojich predchádzajúcich usmerneniach zverejnených na webovej stránke našej školy, spoločne prežívame a riešime pre všetkých nás neštandardnú situáciu. To však neznamená, že sme pozbavení svojich povinností, vy ako žiaci, ale aj my zamestnanci školy.
Preto že pri kontrolovaní aktivity jednotlivých žiakov v elektronickej triednej knihe zisťujeme, že nie všetci žiaci pristupujú k plneniu si svojich povinností pri dištančnej forme vzdelávania zodpovedne, žiadam Vás, odporúčam i nariaďujem dodržiavať nasledovné:


1. Žiaci školy majú povinnosť maximálne možný čas tráviť vo svojich domovoch s dodržiavaním správnej a zdravej životosprávy, vrátane individuálneho trávenia určitého času v prírode, alebo obdobnom prostredí.


2. Žiaci majú povinnosť hlavne v dopoludňajších hodinách aktívne pracovať (učiť sa prípadne spracovávať dané úlohy) na zadaniach, prezentáciách a ostatných materiáloch poskytnutých jednotlivými vyučujúcimi. Ak má dokument viac stránok, treba preštudovať všetky, lebo kontrolou vieme zistiť a vydokladovať to, či bol dokument otvorený vo všetkých častiach, ale aj to, koľko času jednotlivý žiak s dokumentom pracoval.


3. Preukázateľná aktívna činnosť žiakov pri vzdelávaní sa z učiteľmi elektronickou formou poskytnutých materiálov, spracovanie úloh, testov a pod., je základný predpoklad na bezproblémové hodnotenie a klasifikáciu po ukončení prerušenia vyučovania a návrate do školy.


4. Nepodceňujte plnenie vyučujúcimi stanovených úloh, nakoľko ak máte definovanú povinnosť spracovať určitú úlohu, budeme od Vás – žiakov požadovať predloženie všetkých týchto materiálov.


5. Upozorňujem, že stále platí školský poriadok a ostatné právne predpisy a z nich vyplývajúce spôsoby hodnotenia, klasifikácie, konania komisionálnych skúšok, neklasifikovanie žiaka, úspešné absolvovanie príslušného polroka a postup do ďalšieho ročníka, prípadne ukončenie vzdelávania maturitnou skúškou a záverečnou skúškou.


6. Pracujte na svojom vzdelaní systematicky, pravidelne a ochotou vyplývajúcou z Vášho stotožnenia sa s danými podmienkami v spoločnosti, škole, rodinách aj v oblasti vzdelávania.


Všetky vyššie uvedené informácie sú relevantné v tejto dobe, v ktorej veríme, že sa všetci čím skôr stretneme v škole a budeme spoločne riešiť, hodnotiť aj klasifikovať v súvislosti s ukončením druhého polroka školského roka 2019/2020, ako aj ukončenie štúdia žiakov končiacich ročníkov študijných odborov a učebných odborov.
Verím, že sa situácia vyvinie tak, že budeme ukončovať školský rok v riadnom termíne. Aby tomu tak bolo, priložme k tomu každý svoj podiel zodpovedného konania v oblasti vzdelávania, ale aj v rešpektovaní obmedzujúcich opatrení.

Konajme všetci zodpovedne s vedomím, že zdravie je prioritnou hodnotou.


Ing. Viliam Gerčák riaditeľ školy


V Tvrdošíne 1. apríla 2020