Aktuálne informácie

Oznam pre žiakov IV.C a III.A triedy

O Z N A M

Riaditeľ SOŠ lesníckej Tvrdošín žiakom končiacich ročníkov a zamestnancom školy v zmysle Rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu na športu o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky a záverečných skúšok v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

o z n a m u j e ,

že interná časť maturitnej skúšky pre študijné odbory 4556 K Operátor lesnej techniky, 2413K Mechanik stojov a zariadení a záverečné skúšky v odboroch 4575 H Mechanizátor lesnej výroby a 2466 H 04 Mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia sa v školskom roku 2019/2020 budú v škole vykonávať administratívnou formou a v termínoch podľa vyššie uvedených rozhodnutí ministra školstva.


Pri študijných odboroch sa jedná o:
1. Ústnu formu internej časti MS z predmetu SJL
2. Ústnu formu internej časti MS z predmetu ANJ
3. Teoretickú časť odbornej zložky MS
4. Praktickú časť odbornej zložky MS- započíta sa hodnotenie predmetu Odborný výcvik


Zároveň určujem príbuzné predmety, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia teoretickej časti odbornej zložky MS 2020

Pre študijný odbor 4556 K Operátor lesnej techniky:
1. Ekonomika 
2. Stroje a zariadenia 
3. Technológia lesnej výroby 
4. Náuka o lesnom prostredí 


Pre študijný odbor 2413 K Mechanik strojov a zariadení:
1. Ekonomika  
2. Technológia montáže 
3. Grafické systémy 
4. Špecifické technológie a techniky 


Pri učebných odboroch sa jedná o:
1. Písomnú časť záverečnej skúšky
2. Praktickú časť záverečnej skúšky
3. Ústna časť záverečnej skúšky

 

Zároveň určujem príbuzné predmety, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí záverečnej skúšky 2020 pre učebný odbor 4575 H Mechanizátor lesnej výroby:


Písomná časť záverečnej skúšky - do hodnotenia sa započítavajú známky z predmetov:

 1. Náuka o lese
 2. Technológia

Ústna časť záverečnej skúšky -  do hodnotenia sa započítavajú známky z predmetov:

 1. Ekonomika 
 2. Náuka o lese 
 3. Technológia 
 4. Pestovanie lesov 

Praktická časť záverečnej skúšky-  do hodnotenia sa započítava predmet:

 1. Odborný výcvik

Zároveň určujem príbuzné predmety, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí záverečnej skúšky 2020 pre učebný odbor 2466 H 04 mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia:


Písomná časť záverečnej skúšky - do hodnotenia sa započítavajú známky z predmetov: 

 1. Stroje a zariadenia
 2. Motorové vozidlá

Ústna časť záverečnej skúšky - do hodnotenia sa započítavajú známky z predmetov:

 1. Ekonomika
 2. Strojárska technológia
 3. Stroje a zariadenia
 4. Technológia opráv

Praktická časť záverečnej skúšky- do hodnotenia sa započítava predmet:

 1. Odborný výcvik


Všetky činnosti súvisiace s administratívnou formou konania MS a ZS budú vykonávané v súlade s rozhodnutím ministra školstva a s uplatňovaním Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 (pozri na  https://www.ucimenadialku.sk/subory/opatrenia-hygienika-ss.pdf

 

Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.


Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.


V Tvrdošíne 29.04.2020


Ing. Viliam Gerčák
riaditeľ školy