Aktuálne informácie

Pokyny riaditeľa školy žiakom k dištančnému vzdelávaniu!!!

Pokyny riaditeľa školy na obdobie dištančného vzdelávania


Riaditeľ školy pre zjednotenie postupu dištančného vzdelávania vydáva nasledovné pokyny, ktoré sú záväzné pre všetkých žiakov školy a všetkých pedagogických zamestnancov školy:


1. Dištančné vzdelávanie prebieha podľa platného rozvrhu hodín pre jednotlivé vyučovacie dni a vyučovacie týždne.


2. Žiaci aj pedagogickí zamestnanci sú povinní vzájomne komunikovať v rámci vyučovacích hodín podľa rozvrhu        hodín; v platnosti je organizácia vyučovacieho dňa prerokovaná v Pedagogickej rade školy dňa 26.09.2020 – platný              rozvrh    hodín a   určenie prestávok.

 

3. Hlavným komunikačným nástrojom medzi pedagogickými zamestnancami školy (ďalej len PZ) a žiakmi školy je aplikácia        EduPage.

 

4. Žiaci sú povinní učiť sa v domácom prostredí, čo predstavuje hlavne vykonávať aktivity, ktoré im naplánovali a       elektronicky    zadali vyučujúci.

 

5. Rozsah a spôsob zadávania úloh si určuje PZ, povinný je však EduPage a odporúčané je zadávanie jednoduchých úloh, ktoré sú žiaci schopní vypracovať v priebehu vyučovacej hodiny ( môže to byť jednoduchá otázka, na ktorú žiak odpoveďou preukazuje aj svoju účasť na vyučovacej hodine ), čo nie je dôvodom na nezadávanie domácich úloh s termínom vypracovania do nasledujúcej vyučovacej hodiny príslušného predmetu.


6. Dochádzku žiakov PZ eviduje na začiatku vyučovacej hodiny obvyklým spôsobom v elektronickej triednej knihe. Žiaci, ktorí zo závažných dôvodov nepreukážu svoju prítomnosť počas vyučovacej hodiny, majú možnosť splniť zadané úlohy do 14,00 hod. príslušného vyučovacieho dňa. Po tomto čase ( 14,00 hod.), bude vyučujúcim vykázaná neprítomnosť žiaka na príslušnej vyučovacej hodine;ospravedlňovanie neprítomnosti vykonáva triedny učiteľ obvyklým spôsobom, len s rozdielom elektronického preukazovania dôvodu neprítomnosti zo strany žiaka, prípadne jeho zákonného zástupcu.


7. Dištančné vzdelávanie prebieha spravidla denne od 7,50 hod. do 13,55 hod.


8. Účasť na dištančnom vyučovaní je povinná (učitelia zaznamenávajú účasť – neúčasť, čo bude zohľadnené pri záverečnom hodnotení žiaka).


9. V prípade vzniknutých problémov (napr. ochorenie, PN, vyšetrenie u lekára, technické problémy), ktoré neumožňujú zapojiť sa do dištančného vzdelávania, je žiak alebo jeho zákonný zástupca povinný bezodkladne informovať triedneho učiteľa.


10. Celý proces učenia sa žiaka tvorí len samostatná aktívna práca žiaka – samoštúdium učebných materiálov zaslaných učiteľom na Edupage, sledovanie odporúčaných videí, online vyučovanie dohodnutým spôsobom. Pri žiakoch, ktorí nemajú možnosť pripojenia na internet si vyučujúci so žiakom dohodnú individuálne spôsob doručenia študijných materiálov.


11. Žiak má štúdiom získať určité vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú definované v školskom vzdelávacom programe. Tu sa dôležitou stáva sebareflexia žiaka, či požadované vedomosti a zručnosti získal. Učitelia pri hodnotení využívajú otvorenú spätnú väzbu, diskusiu, analýzu nedostatkov a chybovosti.


12. Hodnotenie a klasifikácia žiakov prebieha priebežne počas tematických celkov písomnou aj ústnou formou. Po ukončení tematického celku nasleduje súhrnné hodnotenie.


13. Cieľom každej úlohy a zadania je, aby ich žiak samostatne spracoval a pri tejto činnosti sa niečo naučil. Ak učiteľ zistí nedostatočnú mieru samostatnej práce žiaka pri splnení úlohy (skopírované z internetu alebo skoro totožné formou a výsledkom spolužiaka), hodnotí prácu žiaka ako nevyhovujúcu. Teda buď prácu vráti ako nedostatočne spracovanú alebo klasifikuje "nedostatočnou".


14. Samotné učenie sa, si plánuje sám žiak tak, aby stihol splniť úlohy do termínov určených učiteľom. Žiak môže kontaktovať učiteľa za účelom konzultácie súvisiacej s preberaným obsahom učiva. Konzultácie prebiehajú v čase od 14.00 hod. do 15,00 hod.


15. V prípade potreby bude žiakom študujúcim podľa IVVP (integrovaným žiakom) poskytnutá individuálna konzultácia navyše a poskytnú sa im študijné materiály v rozsahu a spôsobom, ktorý si individuálne dohodnú s príslušným vyučujúcim.


16. V prípade žiackej pasivity, bude žiak vyzvaný ku zapojeniu sa do vyučovania a súčasne škola oboznámi zákonného zástupcu s touto skutočnosťou a požiada ho o nápravu. Ak sa jedná o plnoletého žiaka, postupuje škola v zmysle platného školského poriadku.


17. Za obdobie dištančného vyučovania môže byť žiakovi nariadená komisionálna skúška, ak:

  • zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky tejto formy vzdelávania,
  • má viac ako 30% neúčasť   na vyučovaní,
  • zadané úlohy vypracúva len na opakované upozornenia PZ alebo vôbec,
  • pri riešení úloh vykazuje vysokú chybovosť a nespolupracuje pri odstránení nedostatkov,
  • nemá záujem o konzultácie s vyučujúcim.

18. Obdobie dištančného vzdelávania nie je pre žiakov obdobím voľna – žiaci sú povinní zúčastňovať sa na dištančnom vzdelávaní a spracúvať zadané domáce úlohy. Podstatnú časť dňa majú tráviť v domácom prostredí, aby bol naplnený zámer prerušeného vyučovania v školách a to, ochrana zdravia pred nákazou vírusom Covid – 19.


19. Je povolené praktické vyučovanie na pracoviskách zamestnávateľov s ktorými má škola podpísanú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania; žiaci vykonávajú praktickú prípravu na týchto pracoviskách podľa pokynov hlavného majstra odbornej výchovy – tu prebieha praktické vyučovanie – sústavná príprava žiakov na svoje budúce povolanie.


20. Rôzne individuálne dohodnuté brigády žiakov u zamestnávateľov sú nežiaduce, nakoľko sa jedná o zárobkovú činnosť, ktorá nie je dôvodom na ospravedlnenie neprítomnosti žiaka na dištančnom vzdelávaní.

 


V Tvrdošíne 16.10.2020

Ing. Viliam Gerčák, riaditeľ školy