Aktuálne informácie

Vyhlásenie druhého kola prijímacích skúšok

Voľné miesta pre učebné odbory a študijné odbory

pre školský rok 2019/2020


učebné- 3 ročné odbory:


2466 H 04mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia.   1 miesto
4524 H agromechanizátor, opravár .................................    1 miesto
4575 H mechanizátor lesnej výroby..................................   2 miesta


Pre prijatie do trojročných odborov je potrebné doručiť na strednú školu prihlášku do 2. kola.


študijné odbory- 4 ročné odbory:

4243 M mechanizácia pôdohospodárstva ............................  9 miest

Rozhodnutie riaditeľa školy o konaní 2.kola prijímacích skúšok.
Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa § 66 ods. 7 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 30.05.2019
R O Z H O D O L
o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne ( II. kolo ) na nenaplnený počet miest žiakov do tried prvého ročníka.

Prijímacie skúšky sa budú konať pre štvorročný odbor mechanizácia pôdohospodárstva 18.6.2019 o 8.00 hodine.


V Tvrdošíne 31.05.2019                                                                               

                                                                                 Ing. Viliam Gerčák
                                                                                                                                                                                                                             riaditeľ školy