Aktuálne informácie

Ponuka nájmu priestorov

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja
č. 03/2019/OŠaŠ

Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

Predmetom priameho nájmu je:

nebytový priestor o výmere 46 m2, nachádzajúci sa v areáli Strednej odbornej školy lesníckej, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín, súpisné číslo stavby 135, postavenej na pozemku parcela KN - C č. 532, v katastrálnom území Krásna Hôrka, zapísaná na LV č. 2058 pre vlastníka – Žilinský samosprávny kraj, v správe Strednej odbornej školy lesníckej, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín.

Podmienky nájmu:

1. Najnižšia ponuková cena za predmet nájmu: 24 €/m2/rok
.
2. Doba nájmu: určitá, 1 rok od nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme

3. Účel nájmu: priestory využívané za účelom poskytovania ošetrovateľskej činnosti

4. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 29.11.2019 do 10.00 hod. Ponuku je potrebné predložiť na sekretariáte školy alebo poštou na adresu: Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín tak, aby bola zaevidovaná na sekretariáte Strednej odbornej školy lesníckej, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín do 29.11.2019 do 10.00 hod.

5. Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, účel využitia predmetu nájmu vzhľadom na predmet činnosti, ktorý záujemca bude v priestoroch vykonávať.

6. Uchádzač nesmie byť osobou v zmysle § 9a odsek 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, o čom je povinný predložiť písomné prehlásenie ako súčasť svojej ponuky.

7. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 03/2019/OŠaŠ, NEOTVÁRAŤ“.

8. Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční 22.11.2019 v čase od 9:00 hod. do 10:00 hod. Mimo tohto termínu je možné obhliadku predmetu nájmu uskutočniť vo vopred dohodnutých termínoch podľa záujmu uchádzačov tak, že uchádzač nahlási svoj záujem o miestnu obhliadku predmetu nájmu telefonicky na mobilnom čísle 0901/713989.

9. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

10. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažúce sa k predmetu nájmu) priamo u riaditeľa školy Ing. Viliama Gerčáka : tel. 043/5309313. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom nájmu.

11. Vyhodnotenie predložených ponúk sa vykoná v Strednej odbornej škole lesníckej komisionálne (najmenej traja členovia). Komisiu menuje riaditeľ školy. S víťazom predloženej ponuky môže správca majetku uzatvoriť nájomnú zmluvu.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou zmluvou. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu).

12. O výsledku vyhodnotenia budú všetci záujemcovia písomne informovaní.

V Žiline dňa 04.11.2019