Aktuálne informácie

Zámer a podmienky predaja majetku Žilinského samosprávneho kraja


Zámer a podmienky predaja majetku Žilinského samosprávneho kraja


Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „vyhlasovateľ“) zverejňuje zámer a podmienky predaja svojho neupotrebiteľného majetku formou priameho predaja v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK čl.14 1a.)


Predmetom priameho predaja je:

 

1. Rozmetadlo RNP-3
2. Pásový vyťahovač kmeňovPodmienky predaja:

1. Najnižšia ponúknutá kúpna cena : Rozmetadlo RNP-3: min. 170,35 €./cena podľa znaleckého posudku/
Najnižšia ponúknutá kúpna cena: Pásový vyťahovač kmeňov: min. 500 €.


2. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 05.11.2019 do 10.00 hod. Ponuku je potrebné predložiť na sekretariáte vyhlasovateľa alebo poštou na adresu: Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín tak, aby bola zaevidovaná na sekretariáte do 05.11.2019 do 10.00 hod.


3. Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, názov majetku, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia.


4. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Predaj majetku, NEOTVÁRAŤ“.


5. Obhliadka predávaného majetku sa uskutoční 29.10.2019 v čase od 8:00 hod. do 11:30 hod. Mimo tohto termínu je možné obhliadku predmetu nájmu uskutočniť vo vopred dohodnutých termínoch podľa záujmu uchádzačov tak, že uchádzač nahlási svoj záujem o miestnu obhliadku predmetu nájmu telefonicky na tel. čísle: 0901/713989.


6. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky predaja, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.


7. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom predaja.


8. Vyhodnotenie predložených ponúk sa vykoná v Strednej odbornej škole lesníckej, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín komisionálne (najmenej traja členovia) dňa 05.11.2019 o 13:00 hod. S úspešnými záujemcami predložených cenových ponúk môže správca majetku uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu .

 

Ing.Viliam Gerčák,v.r.
riaditeľ školy