Aktuálne informácie

Voľné pracovné miesto učiteľ anglického jazyka

Voľné pracovné miesto


Riaditeľ školy v zmysle § 6 Zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 11a Zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch


o z n a m u j e,


že SOŠ lesnícka príjme od 01.09.2019 do pracovného pomeru:


učiteľa anglického jazyka

 

Požiadavky:
• Splnené kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti – učiteľ strednej školy podľa Zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
• Bezúhonnosť
• Zdravotná spôsobilosť
• Ovládanie štátneho jazyka

 

Uchádzači o pracovné miesto doručia na adresu školy poštou alebo osobne:
1) Žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
2) Profesijný životopis
3) Doklady o vzdelaní vrátane dokladov preukazujúcich splnenie kvalifikačných predpokladov
4) Súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania.

 

Záujemcovia budú pozvaní na výberové konanie.

 

V Tvrdošíne 18.07.2019

 

Ing. Viliam Gerčák,

riaditeľ školy