Aktuálne informácie

Voľné pracovné miesta - učitelia odborných predmetov

Voľné pracovné miesta


Riaditeľ školy v zmysle § 6 Zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme


o z n a m u j e,


že SOŠ lesnícka príjme od 26.08.2019 do pracovného pomeru:


1. učiteľa odborných predmetov so zameraním na strojárenstvo


2. učiteľa odborných predmetov so zameraním na mechanizáciu poľnohospodárstva:Požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, príslušného smeru
• kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti – učiteľ strednej školy
• vítaná pedagogická spôsobilosť, prax v odbore, vodičský preukaz skupiny B,T
• Bezúhonnosť
• Zdravotná spôsobilosť
• Ovládanie štátneho jazyka

 

Uchádzači o pracovné miesta doručia na adresu školy poštou alebo osobne:
1) Žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
2) Profesijný životopis
3) Doklady o vzdelaní vrátane dokladov preukazujúcich odborné kvalifikácie
4) Súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania.

 

Záujemcovia budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

V Tvrdošíne 17.07.2019

 

Ing. Viliam Gerčák,

riaditeľ školy