Aktuálne informácie

Voľné pracovné miesto: Asistent majstra odbornej výchovy

Asistent majstra odbornej výchovy


Stredná odborná škola lesnícká, Medvedzie I.135, 027 44 Tvrdošín informuje o
voľnom pracovnom mieste asistent majstra odbornej výchovy.
Informácia o voľnom pracovnom mieste na základe § 11 a odst. 1 zákona NR SR č.
390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch.


Pozícia: asistent majstra odbornej výchovy
Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola lesnícká, Tvrdošín
Adresa: Medvedzie I.135, 027 44 Tvrdošín
Kontakt:
043/5309311, 043/5309313
soultv@soultv.sk


Kategória pedagogických zamestnancov:      Pedagogický asistent
Podkategória pedagogických zamestnancov: Asistent majstra odbornej výchovy


Kvalifikačné predpoklady:       

  • Úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického zamerania, alebonepedagogické a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
  • Špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v MPC skončené do 31.8.2010
  • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, a to buď pedagogického zameraniaalebo neučiteľské a doplnenie pedagogickej spôsobilosti 
  • Oprávnenie na obsluhu a údržbu RMRP, LKT, UKT, HR, Krov – oprávnenia výhodou


Zoznam požadovaných dokladov: 

  • Žiadosť
  • Životopis
  • Doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiacepred nástupom do zamestnania
  • Telesná a duševná spôsobilosť potvrdená lekárom
  • Ovládanie štátneho jazyka
  • Súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraneosobných údajov


Iné:

Pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú od 1.9.2019 do 31.8.2020
(možnosť predĺženia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú)
Požadované doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne.