Aktuálne informácie

Realizácia 2. časti mikroprojektu Intereeg

V mesiaci marec 2018 realizujeme druhú časť mikroprojektu cezhraničnej spolupráce:
Intereeg V-A 2014-2020 Poľsko – Slovensko
na tému:
Spracovanie náhodných ťažieb v porastoch napadnutých podkôrnym hmyzom, spôsob ochrany takto napadnutých porastov a obrana na zamedzenie rozmnožovania podkôrneho hmyzu - Kurz na obsluhu a údržbu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
Kurzu sa podľa plánu zúčastní 8 žiakov Strednej odbornej školy lesníckej Tvrdošín – študijný odbor ,,Mechanizácia pôdohospodárstva“, ktorí si získaným oprávnením rozšíria možnosť uplatnenia sa na trhu práce.
Žiaci teoreticky aj prakticky vykonajú nácvik práce s ručnou motorovou reťazovou pílou v reálnych podmienkach a prostredí. Celý kurz bude zakončený overením teoretických vedomostí,ako aj preukázaním praktických zručností a dodržiavanie technologických postupov a BOZP.
Získané vedomosti a postupy budú môcť žiaci úspešne použiť ako opatrenia na zamedzenie premnožovania sa podkôrneho hmyzu v postihnutých lesných porastoch.