Aktuálne informácie

Zámer a podmienky predaja majetku Žilinského samosprávneho kraja

 

Zámer a podmienky predaja majetku Žilinského samosprávneho kraja

 

Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „vyhlasovateľ“) zverejňuje zámer a podmienky predaja svojho prebytočného majetku formou predaja v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK čl.14 2 písm. d)


Predmetom predaja je majetok uvedený v prílohe č.1 :

 

Podmienky predaja:

 

1. Najnižšia ponúknutá kúpna cena, min. vo výške uvedenej v prílohe č.1. Pri záujme o kúpu väčšieho množstva hnuteľného majetku môže byť uprednostnený uchádzač so záujmom o väčší počet hnuteľného majetku. Aj v tomto prípade je rozhodujúcim kritériom najvyššia ponúknutá cena.


2. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 27.4.2018 do 10.00 hod. Ponuku je potrebné predložiť na sekretariáte vyhlasovateľa alebo poštou na adresu: Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín tak, aby bola zaevidovaná na sekretariáte do 27.04.2018 do 10.00 hod.


3. Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, inventárne číslo, názov majetku, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia.


4. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Predaj majetku, NEOTVÁRAŤ“.


5. Obhliadka predávaného majetku sa uskutoční 20.04.2018 v čase od 8:00 hod. do 11:30 hod. Mimo tohto termínu je možné obhliadku predmetu nájmu uskutočniť vo vopred dohodnutých termínoch podľa záujmu uchádzačov tak, že uchádzač nahlási svoj záujem o miestnu obhliadku predmetu nájmu telefonicky na tel. čísle: 0907/818955.


6. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky predaja, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.


7. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom predaja.


8. Vyhodnotenie predložených ponúk sa vykoná v Strednej odbornej škole lesníckej, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín komisionálne (najmenej traja členovia) dňa 27.04.2018 o 13:00 hod. S úspešnými záujemcami predložených cenových ponúk môže správca majetku uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu .

 

 

 

               Ing.Viliam Gerčák
               riaditeľ školy

 

 

 

 

 PRÍLOHA č.1

SOŠ lesnícka,Medvedzie 135,027 44 Tvrdošín

Zoznam trvale prebytočného hmot. majetku

 

Inventárne
číslo
Hmotný majetok:Rok nadobud.Rok výrobyOhodnotená
cena
 645-1 autobus Karosa 735 LC rok 1992 rok 1992 500,00 €
 661-1 Škoda Fabia 1,2 HTP rok 2004 rok 2004 500,00 €
 680-1 osobné vozidlo VW Golf 1,8l rok 2014 rok 1993 300,00 €
 677-1 traktor Zetor 10145 rok 2014 rok 1990 4 500,00 €
 679-1 osobné vozidlo VW Golf 1,9l rok 2014 rok 1993 300,00 €

 

V Tvrdošíne 06.04.2018


20180413_094758.jpg