Aktuálne informácie

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 02/2017/OŠaŠ

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja
č. 02/2017/OŠaŠ


Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

 

Predmetom priameho nájmu je:

 

nebytový priestor o celkovej výmere 23 m2, nachádzajúci sa v areáli Strednej odbornej školy lesníckej, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín, súpisné číslo 135, postavenej na pozemku parcela KN C 532, v katastrálnom území Krásna Hôrka, zapísaná na LV č. 2058 pre vlastníka – Žilinský samosprávny kraj, v správe Strednej odbornej školy lesníckej, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín.

 

Podmienky nájmu:

1. Najnižšia ponuková cena za predmet nájmu: 24 €/m2/rok


2. Doba nájmu: určitá, na dobu 1 rok

 

3. Účel nájmu: kancelária Poľovníckej komory

 

4. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 21.07.2017 do 10.00 hod. Ponuku je potrebné predložiť na sekretariáte školy alebo poštou na adresu: Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín tak, aby bola zaevidovaná na sekretariáte Strednej odbornej školy lesníckej, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín do 21.07.2017 do 10.00 hod.

 

5. Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, účel využitia predmetu nájmu vzhľadom na predmet činnosti, ktorý záujemca bude v priestoroch vykonávať.

 

6. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 02/2017/OŠaŠ, NEOTVÁRAŤ“.

 

7. Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční 17.07.2017 v čase od 9:00 hod. do 10:00 hod. Mimo tohto termínu je možné obhliadku predmetu nájmu uskutočniť vo vopred dohodnutých termínoch podľa záujmu uchádzačov tak, že uchádzač nahlási svoj záujem o miestnu obhliadku predmetu nájmu telefonicky na tel. číslach: 043/5309313, mobilné číslo 0917336582, Ing. Viliamovi Gerčákovi, riaditeľovi školy.

 

8. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

9. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažúce sa k predmetu nájmu) priamo u kontaktnej osoby: Ing.Viliam Gerčák, riaditeľ školy.: 043/5309313. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom nájmu.

 

10. Vyhodnotenie predložených ponúk sa vykoná v Strednej odbornej škole lesníckej komisionálne (najmenej traja členovia). S víťazom predloženej ponuky môže správca majetku uzatvoriť nájomnú zmluvu až po udelení súhlasu predsedu Žilinského samosprávneho kraja s dohodnutými (navrhnutými) podmienkami v zmluve.

 

 

V Žiline dňa 04.07.2017

 

Za vyhlasovateľa:

 


Ing. Viliam Gerčák
riaditeľ školy