Aktuálne informácie

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO PRE UČITEĽA ANGLICKÉHO JAZYKA

Voľné pracovné miesto

Riaditeľ školy v zmysle § 6 Zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a § 11a Zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

o z n a m u j e,

že SOŠ lesnícka príjme od 01.11.2018 do pracovného pomeru:

učiteľa anglického jazyka

Požiadavky:
• Splnené kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti – učiteľ strednej školy
• Bezúhonnosť
• Zdravotná spôsobilosť
• Ovládanie štátneho jazyka

Uchádzači o pracovné miesto doručia na adresu školy poštou alebo osobne:
1) Žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
2) Profesijný životopis
3) Doklady o vzdelaní vrátane dokladov preukazujúcich splnenie kvalifikačných predpokladov
4) Súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania.

Záujemcovia budú pozvaní na výberové konanie.

V Tvrdošíne 05.10.2018                                               Ing. Viliam Gerčák, riaditeľ školy